Print deze pagina

Informatie voor studenten en ouders

Informatiecentrum

In de hal van onze hoofdlocaties in Maastricht en Sittard tref je het Leeuwenborgh Infocentrum aan. Het Infocentrum is dé vraagbaak voor (toekomstige) studenten, decanen, ouders, gemeentes, werkgevers en Leeuwenborgh-collega’s.

Dagelijks helpen onze deskundige medewerkers met:

 • Opleidingsinformatie;
 • Advies bij het kiezen van een opleiding binnen of buiten Leeuwenborgh;
 • Aanmelden bij Leeuwenborgh;
 • Doorstroom naar een andere opleiding binnen Leeuwenborgh;
 • Doorstroom naar een hbo-opleiding;
 • Aanvraag diplomawaardering voor studenten met een migratieachtergrond.

Waar nodig publiceert het Infocentrum nieuwsberichten op de elektronische leeromgeving en op de informatieschermen, of maakt het een flyer op maat.

Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO)

Medewerkers krijgen van studenten veel vragen rondom DUO en studiefinanciering zoals:

 • Aanvragen DigiD;
 • Wijzigingen in Mijn DUO;
 • Aanvragen en stopzetten studiefinanciering en studentenreisproduct;
 • Aanvraag inkomen ouders buiten beschouwing laten;
 • Stage in het buitenland en studiefinanciering;
 • Terugbetaling lesgeld.

Als het nodig is kan een medewerker rechtstreeks telefonisch contact opnemen met DUO. Klik hier voor meer informatie over het studenten­reisproduct voor mbo'ers jonger dan 18 jaar.

Thematische activiteiten

Maar het Infocentrum doet veel meer!

Jaarlijks organiseert het een aantal thematische activiteiten. Zo biedt het DUO-avonden aan voor Leeuwenborgh studenten en hun ouders. Tijdens deze avonden geven DUO-medewerkers een presentatie over studiefinanciering in het mbo en hbo en beantwoorden ze ter plekke vragen van studenten en ouders.

Daarnaast is het Infocentrum nauw betrokken bij de organisatie van de Centrale Voorlichtingen voor V(S)O leerlingen, de Meewerkdagen en de Open Dagen.

Ook heeft het Infocentrum veelvuldig contact met de decanen van het V(S)O.

Loop eens binnen en maak persoonlijk kennis met de medewerkers. Bellen of mailen kan natuurlijk ook.
T: 08800 150 00 (vraag naar het Infocentrum)
M: serviceinfo@leeuwenborgh.nl

Openingstijden

Maastricht
Maandag t/m donderdag van: 08.30 – 14.30 uur
Lunchpauze: 12.15 – 12.45 uur

Sittard
Maandag, dinsdag en donderdag van: 08.30 – 14.30 uur
Vrijdag: 08.30 – 12.00 uur
Lunchpauze: 12.15 – 12.45 uur

Vakanties en vrije dagen

Schooljaar 2018

 • Carnaval: 12 februari t/m 16 februari 2018
 • Goede Vrijdag: 30 maart 2018
 • Paasmaandag: 2 april 2018
 • Koningsdag: 27 april 2018
 • Meivakantie: 30 april t/m 11 mei 2018
 • Hemelvaart: 10 mei 2018
 • Pinksteren: 20+21 mei 2018
 • Zomervakantie: vanaf 16 juli t/m 2 september 2018
 • Herfstvakantie: 13 oktober t/m 21 oktober 2018
 • Kerstvakantie: 22 december 2018 t/m 6 januari 2019

Schooljaar 2019

 • Carnaval: 4 maart t/m 8 maart 2019
 • Goede Vrijdag: 19 april 2019
 • Paasmaandag: 22 april 2019
 • Koningsdag: 27 april 2019
 • Meivakantie: 23 april t/m 3 mei 2019
 • Hemelvaart: 30 mei 2019
 • Pinksteren: 9 en 10 juni 2019
 • Zomervakantie: vanaf 15 juli t/m 1 september 2019

Officiële vakantieregeling

Open dagen 2019-2020

Leeuwenborgh organiseert een aantal malen per jaar Open Dagen waarop sectoren en opleidingen zich gezamenlijk presenteren aan aanstaande studenten en hun ouders. Tijdens een Open Dag komen leerlingen meer te weten over onze opleidingen. Ze volgen proeflessen en krijgen demonstraties, kunnen praten met docenten en studenten én ervaren de sfeer binnen Leeuwenborgh.

Een Open Dag speelt een grote rol bij het maken van een keuze voor de toekomst en geeft voor leerlingen en hun ouders vaak de doorslag om voor een bepaalde opleiding of opleidingsinstituut te kiezen. Het kan echter ook zijn dat een leerling tijdens een Open Dag voor het eerst kennismaakt met een bepaalde opleiding of sector. Open Dagen zijn dan ook zeker niet alleen voor leerlingen die in de beslissende fase van hun studiekeuzeproces of laatste jaar van hun opleiding zitten. Open dagen zijn ook zeer geschikt voor leerlingen die zich nog volop aan het oriënteren zijn in het voorlaatste jaar van hun opleiding.

Meeloopdagen 2019/2020

Dit schooljaar kunnen geïnteresseerden gebruik maken van de mogelijkheid een dag(deel) mee te lopen bij een opleiding.

Ben je dit schooljaar een vmbo- of v(s)o-leerling, dan maak je in eerste instantie gebruik van ons LOB-aanbod. Je kunt je hiervoor aanmelden via je decaan. Als je na deelname aan een LOB-activiteit nog geen keuze kunt maken, dan kun je je altijd aanmelden voor een van onze meeloopdagen.

Klik hier voor meer informatie over de meeloopdagen of om je in te schrijven.

Les- en cursusgeld

Wie óp 1 augustus 18 jaar of ouder is, moet voor dat schooljaar lesgeld betalen. U betaalt lesgeld voor :

 • een mbo-opleiding (BOL)
 • een vavo-opleiding die door het rijk wordt bekostigd.

Word u vóór 1 oktober uitgeschreven, dan hoeft u voor het betreffende schooljaar géén lesgeld te betalen. Schrijft u zich vóór 1 mei uit bij uw opleiding, dan kunt u in uitzonderlijke gevallen het betaalde lesgeld terugkrijgen (zie voor meer informatie:
http://www.duo.nl/particulieren/mbo-er/lesgeld/lesgeld-terugkrijgen.asp).

Of u lesgeld of cursusgeld betaalt hangt af welke opleiding u volgt. Daarnaast is van invloed uw leeftijd en of u de opleiding in BOL- of BBL-vorm, of in deeltijd volgt.

Hoogte lesgeld MBO-BOL

U betaalt lesgeld als u op 1 augustus van het schooljaar 18 jaar of ouder bent. Dit is voor het schooljaar 2019 / 2020 vastgesteld op € 1.168,-

Hoogte cursusgeld MBO-BBL

U betaalt cursusgeld als u op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent. Dit is voor het schooljaar 2018-2019 vastgesteld op:

 • € 240,- Voor niveau 1 en 2 (de assistent- en basisberoepsopleiding);
 • € 582,- Voor niveau 3 en 4 (vak-, middenkader- en specialistenopleiding).

Hoogte lesgeld voltijd VAVO

U betaalt lesgeld als u op 1 augustus van het cursusjaar 18 jaar of ouder bent en een voltijdse opleiding in het volwassenenonderwijs (VAVO) volgt. Dit is voor het schooljaar 2018 / 2019 vastgesteld op € 1.155,-.

Hoogte cursusgeld deeltijd VAVO

U betaalt cursusgeld als u een deeltijdopleiding in het volwassenenonderwijs (minder dan 850 lesuren per jaar) volgt; en 18 jaar of ouder bent.
Hoeveel cursusgeld u moet betalen staat in de onderwijsovereenkomst.

Voor meer informatie verwijzen wij naar ons financieel reglement onder het kopje Rechten en plichten.

Bijzondere opleidingen

Bij Leeuwenborgh kun je ook een aantal bijzondere opleidingen volgen. Waarom deze opleidingen bijzonder zijn? Bijvoorbeeld omdat Leeuwenborgh de enige opleider in Zuid-Limburg, Limburg of zelfs Zuid-Nederland is. Of omdat je wordt opgeleid voor een bijzonder beroep. Of omdat je een opleiding perfect kunt combineren met je topsportcarrière. Of omdat bij Leeuwenborgh een bepaalde opleiding wel drie jaar duurt in plaats van twee jaar en je in dit ‘extra jaar’ extra kennis en vaardigheden opdoet.

Luchtvaartdienstverlening

Luchtvaarttechniek

Als een van de weinige ROC’s in Nederland biedt Leeuwenborgh de opleidingen Eerste Monteur Vliegtuigonderhoudstechniek, Technicus Avionica en Technicus Mechanica. Volg je een van de deze opleidingen dan kom je terecht in de bijzondere wereld van de luchtvaart.

Laboratoriumtechniek

Ook voor de opleidingen van Laboratoriumtechniek geldt dat Leeuwenborgh het enige ROC in Limburg is die deze opleidingen aanbied.

Fijnmechanische techniek

Leeuwenborgh biedt twee opleidingen binnen de richting Fijnmechanische techniek: Verspaner en Research-instrumentenmaker.

CIOS

Deze opleiding staat garant voor uitstekend sport- en bewegingsonderwijs. Er zijn slechts vijf ROC’s in Nederland die deze opleiding bieden. Leeuwenborgh is er één van.

Project ziekteverzuim

ROC Leeuwenborgh heeft extra aandacht en zorg voor leerlingen die vaak of langdurig afwezig zijn vanwege lichamelijke of psychische klachten. Wij streven er als school naar om voor deze groep leerlingen de onderwijskansen te optimaliseren zodat ook zij hun talenten kunnen benutten.

Er worden twee soorten verzuim onderscheiden:

 • Geoorloofd verzuim: ziekte, huisarts - en tandartsbezoek, bijzondere familieomstandigheden, etc.
 • Ongeoorloofd verzuim: leerlingen die zonder ‘geldige reden’ de school niet bezoeken.

In de praktijk zijn beide categorieën niet altijd even duidelijk van elkaar te scheiden. Scholen verschillen in wat zij als geoorloofd dan wel ongeoorloofd verzuim aanmerken. Praktijkervaring leert verder dat er onder geoorloofd verzuim veel ongeoorloofd verzuim schuilgaat. Een leerling geeft bijvoorbeeld aan dat er sprake is van een bijzondere familieomstandigheid, maar dat blijkt niet te kloppen. In ieder geval kan alle verzuim in eerste instantie gezien worden als signaal dat er iets aan de hand is.

Vanaf het schooljaar 2015-2016 gaat ROC Leeuwenborgh meewerken met het project Ziekteverzuim. Het belang van vroegtijdig reageren op (ziekte)verzuim, zowel door school als door hulpverleners, kan van groot belang zijn voor het voorkomen van schooluitval. Hierbij is samenwerking tussen school, afdeling jeugdgezondheidszorg en de afdeling leerplicht van de gemeente van groot belang. 
De GGD Zuid Limburg en de leerplichtambtenaren van de regio Zuid Limburg hebben een protocol opgesteld dat scholen ondersteunt bij de begeleiding van ziekteverzuim.

Project Ziekteverzuim  is een samenwerkingsverband van ROC Leeuwenborgh met de GGD Zuid Limburg en Leerplicht regio Zuid Limburg.

Verzuim - Zo doen wij dat bij Leeuwenborgh

Leerplicht en het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) 

Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht jongeren beneden de 23 jaar te begeleiden naar minimaal een startkwalificatie. Als startkwalificatie geldt een mbo-diploma niveau 2 of een HAVO- of VWO-diploma. Jongeren die zo’n diploma nog niet hebben gehaald, moeten naar school totdat zij 18 jaar oud worden. De verplichting vervalt zodra een leerling een startkwalificatie heeft gehaald.

Om een diploma te behalen, is het nodig dat je bij alle lesactiviteiten aanwezig bent. Wanneer dat niet gebeurt is er sprake van verzuim en wordt er contact gelegd met Leerplicht (onder 18 jaar) of RMC (boven 18 jaar). Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim, is deze samenwerking van groot belang. Zo kunnen we voorkomen dat je voortijdig en zonder diploma school verlaat.

In deze flyer staat beschreven hoe wij omgaan met verlof en verzuim. 

Verzuimbeleid-2018.png#asset:5941


Techniekcollege Zuid-Limburg

In de markt neemt de vraag naar technisch geschoold personeel toe. Vanuit deze beweging is besloten dat de twee ROC’s van Zuid-Limburg, ROC Leeuwenborgh en Arcus College, hun krachten en middelen bundelen door intensief samen te werken om de kwaliteit en diversiteit van het aanbod van opleidingen te borgen. 

Dit besluit heeft geleid tot de ontwikkeling van één Techniekcollege dat als doel heeft het techniekonderwijs in de regio Zuid-Limburg op lange termijn te borgen op gebied van continuïteit en kwaliteit.

Vanaf schooljaar 2016-2017 werken Leeuwenborgh en Arcus dan ook samen binnen één nieuwe techniekschool - het Techniekcollege Zuid-Limburg - zodat jij, dicht bij huis, een goede en moderne techniekopleiding kunt volgen.

Eén herkenbare mbo-techniekschool voor Zuid-Limburg. Dat is het Techniekcollege. Leeuwenborgh en Arcus hebben hierin alle techniekopleidingen gebundeld. Zo vind je altijd een techniekopleiding die bij je past, in één van de volgende domeinen:

 1. Bouw en Infra
 2. Creatieve technieken
 3. Metaal, elektro en installatietechniek
 4. Mobiliteit, motorvoertuigen en luchtvaart
 5. Procestechniek en Laboratoriumtechniek

De opleiding zijn verspreid over zes locaties: Maastricht, Sittard-Geleen, Heerlen, Maastricht-Airport, Beek en Born.

Bekijk al onze techniek opleidingen bij het Techniekcollege

Loopbaanportaal

Het Loopbaanportaal: jouw ‘kompas’ voor intake, studieadvies of ondersteuning op maat.

Jij als student staat bij Leeuwenborgh centraal. Wij willen jou de kans te bieden een diploma te halen. Uiteraard spelen je ouders/verzorgers en jijzelf daarin een belangrijke rol. Op school helpen we waar dat nodig is, want leren is niet altijd voor iedereen even makkelijk. Het Loopbaanportaal is de afdeling die met intake, studieadvies en ondersteuning op maat hierbij kan helpen.

Leerplicht

Leerplicht en het RMC (Regionaal Meld- en Coördinatiepunt voortijdig schoolverlaten) 

Alle gemeenten in Nederland hebben de opdracht jongeren beneden de 23 jaar te begeleiden naar minimaal een startkwalificatie. Als startkwalificatie geldt een mbo-diploma niveau 2 of een HAVO- of VWO-diploma. Jongeren die zo’n diploma nog niet hebben gehaald, moeten naar school totdat zij 18 jaar oud worden. De verplichting vervalt zodra een leerling een startkwalificatie heeft gehaald.

Om een diploma te behalen, is het nodig dat je bij alle lesactiviteiten aanwezig bent. Wanneer dat niet gebeurt is er sprake van verzuim en wordt er contact gelegd met Leerplicht (onder 18 jaar) of RMC (boven 18 jaar). Wanneer er sprake is van ongeoorloofd verzuim, is deze samenwerking van groot belang. Zo kunnen we voorkomen dat je voortijdig en zonder diploma school verlaat.

Aanmelding en plaatsing

Als je je aanmeldt voor 1 april 2019 heb je het recht om toegelaten te worden tot de opleiding van je keuze. Het Loopbaanportaal gaat na je aanmelding en na ontvangst van het kopie ID aan de slag met je aanmelding. Ben je voor 1 april aangemeld dan plaatsen we je in de opleiding van je keuze. Het loopbaanportaal kijkt voor de zekerheid mee of je past binnen de gewenste opleiding. Ook als wij nog andere vragen voor je hebben over gewenste begeleiding, nodigen we je uit voor een kennismakings- of begeleidingsgesprek. Zodat we voor jou de begeleiding kunnen regelen die je nodig hebt. Ook als je na 1 april bij ons aanmeldt doen wij ons best je in de gewenste opleiding te plaatsen, mits hier nog plaatsen beschikbaar zijn. Anders zullen we je plaatsen in de opleiding die je als 2e keuze hebt aangegeven of nodigen we je uit voor een kennismakingsgesprek om dit met je te bespreken. Met het digitale aanmeldformulier kun je jezelf aanmelden voor een opleiding bij ROC Leeuwenborgh.


Decanen, mentoren en coördinatoren maken gebruik van een digitaal systeem (DDD) voor het insturen van informatie. Er kan echter nog gebruik gemaakt worden van aparte Inlichtingenformulieren (IF) voor dit proces:

Inlichtingenformulier VO-MBO 2019 - 2020

Inlichtenformulier MBO-MBO 2019

In de folder Toelatingsrecht beschrijven we wat deze wetswijziging betekent en hoe we bij ROC Leeuwenborgh het toelatingsbeleid vormgeven.

Begeleiding

Om deelnemers zoveel mogelijk te helpen met allerlei vragen, dus ook met vragen die niet direct met de opleiding te maken hebben, richtte Leeuwenborgh het Loopbaanportaal in. Deelnemers kunnen hier terecht voor informatie over opleidingen, aanmelding, loopbaanbegeleiding en vervolgopleidingen.

De mentor

Nadat je geplaatst bent in een opleiding, word je gekoppeld aan een mentor. Deze mentor is de spil in de begeleiding. Je kunt bij hem/haar terecht met al je vragen en zal jou zo goed mogelijk proberen te helpen. Als er blijkt dat er meer begeleiding nodig is, kan de mentor je doorverwijzen naar het Loopbaanportaal. De studieloopbaanbegeleider van het Loopbaanportaal zoekt samen met jou naar de meest passende ondersteuning.

De studieloopbaanbegeleider

De mentor geeft de studieloopbaanbegeleider de opdracht om de student uit te nodigen voor een gesprek. Tijdens dit gesprek krijg je de mogelijkheid aan te geven wat je nodig hebt om jouw leerproces te optimaliseren. De studieloopbaanbegeleider coördineert en organiseert vervolgens de ondersteuning die er nodig is. Er kan bijvoorbeeld worden doorverwezen naar een studieloopbaanadviseur, een counselor of een schoolmaatschappelijk werker.

De counselor

Het Loopbaanportaal kan een student doorverwijzen naar een counselor wanneer er sprake is van specifieke leer- of schoolgerelateerde problemen. De counselor kan begeleiding bieden bij bijvoorbeeld faalangst, studievaardigheden of sociale vaardigheden. Dit meestal gebeurt in de vorm van begeleidingsgesprekken.

De schoolmaatschappelijk werker

Deze vorm van begeleiding richt zich op jou, je ouders/opvoeders, en/of andere betrokkenen. Schoolmaatschappelijk werk is vertrouwelijk, en vrij toegankelijk voor studenten. Indien nodig worden ouders/opvoeders, docenten en andere samenwerkingspartners erbij betrokken, maar alleen als jij dat wil. De samenwerking tussen school en jeugdhulpverlening maakt het mogelijk om gesignaleerde problemen in een zo vroeg mogelijk stadium aan te pakken.

VSV Zuid-Limburg

Het terugdringen van voortijdig schoolverlaten en een goede begeleiding van kwetsbare jongeren is geregeld binnen het regionale programma VSV Zuid-Limburg 2016-2020. Onderwijs en gemeenten werken hierin samen aan deze belangrijke maatschappelijke opdracht. Meer lezen over dit programma? Kijk dan op https://www.vsvzuidlimburg.nl/


Veranderen van opleiding

De studieloopbaanadviseur

Het Loopbaanportaal kan een student doorverwijzen naar een studieloopbaanadviseur als bijvoorbeeld blijkt dat je een verkeerde studiekeuze gemaakt hebt. Deze studieloopbaanadviseur, gaat dan samen met jou en je ouders/verzorgers onderzoeken welke opleiding wél bij je past, en adviseert je vervolgens over de mogelijkheden voor overstappen naar de gewenste opleiding.

Werk of vervolgopleiding

Geslaagd! Klaar bij Leeuwenborgh. En dan? Met het diploma op zak, bekijkt de deelnemer samen met de loopbaanbegeleider de mogelijkheden voor een vervolgopleiding aan het hbo. Als de deelnemer liever wil gaan werken, dan brengen we hem in contact met het UWV Werkbedrijf, zodat hij zich kan oriënteren op een baan.

Regeling Tegemoetkoming Schoolkosten

Alle studenten verdienen gelijke kansen.

Alle studenten verdienen gelijke kansen Er kunnen echter omstandigheden zijn waarin het opbrengen van de directe schoolkosten - zoals boeken en materialen - een probleem vormen. Bijvoorbeeld doordat ouders een minimuminkomen hebben. De minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschappen (OCW) heeft daarom een bedrag beschikbaar gesteld om in dergelijke situaties ouders en/of studenten te ondersteunen.

Om deze regeling uit te voeren werkt ROC Leeuwenborgh samen met de Stichting Leergeld. Voordat men in aanmerking kan komen voor een tegemoetkoming wordt er door de Stichting Leergeld een zorgvuldige toetsing gedaan. Een huisbezoek kan hier onderdeel van uitmaken.

Wie een beroep wil doen op de Regeling Tegemoetkoming Schoolkosten, meldt zich aan bij de Stichting Leergeld in zijn woonplaats of regio.

Aanmelden kan via de website van de lokale stichting:

Stichting Leergeld Maastricht-Heuvelland

Stichting Leergeld Westelijke Mijnstreek

Stichting Leergeld Parkstad

Daarnaast geldt nog het volgende:

• De aanvraag en daar bijbehorende inkomenstoets loopt via de lokale Stichting Leergeld. Na goedkeuring volgt de verdere behandeling via ROC Leeuwenborgh.

• De student moet bij ROC Leeuwenborgh staan ingeschreven voor een BOL-opleiding;

• De student moet op 1 oktober van het lopende schooljaar nog minderjarig zijn;

• Alleen toegekende aanvragen die uiterlijk 1 december van het lopende schooljaar binnenkomen bij ROC Leeuwenborgh, worden in behandeling genomen.

• De toekenning kan nooit meer bedragen dan het totaalbedrag aan verplichte schoolkosten;

• Zodra ROC Leeuwenborgh een positief advies ontvangt van de Stichting Leergeld zorgt ROC Leeuwenborgh voor de levering van de benodigde leermiddelen.

Meer informatie?
De contactpersonen voor deze regeling bij ROC Leeuwenborgh zijn:
Anja Ronckers en Nancy Houben.

Stuur een mail naar: regelingmbo@leeuwenborgh.nl

Lees hier meer over de regeling tegemoetkoming schoolkosten.

In het document Schoolkostenbeleid Arcus/Leeuwenborgh vind je meer informatie over hoe wij omgaan met schoolkosten.


Hoe verloopt mijn aanmelding?
zoverlooptjeaanmelding_portrait_v5.png
Uitleg beperkt aantal plaatsen

Aanmelden bij Leeuwenborgh doe je digitaal via onze website. Wij adviseren je om zo vroeg mogelijk aan te melden voor het nieuwe schooljaar. Zo veel mogelijk voor 1 april. Nadat we je aanmelding hebben ontvangen krijg je zo snel mogelijk (binnen 14 dagen) bericht over je plaatsing.

Activiteiten om je te oriënteren

Om je te oriënteren op onze opleidingen kun je bijvoorbeeld de Open Dagen en Voorlichtingsavonden bezoeken. We raden je dringend aan om je een goed beeld te vormen door deel te nemen aan deze activiteiten. Heb je hierna nog twijfels over je keuze? Dan kun je een Studiekeuzeadviesgesprek aanvragen. Dit kun je op het digitale formulier waarmee je je aanmeldt bij Leeuwenborgh aangeven in het veld 'aanvullende informatie'.

Beperkt aantal plaatsen

Leeuwenborgh probeert je altijd te plaatsen in een opleiding die bij je past. Bij een aantal opleidingen van Leeuwenborgh kun je niet meteen starten. Ook al voldoe je aan de wettelijke vooropleidingseisen. Het gaat dan om een aantal verschillende opleidingen:

 • opleidingen met een beperkt aantal plaatsen
 • selecterende opleidingen
 • speciale trajecten binnen reguliere opleidingen

Opleidingen met een beperkt aantal plaatsen

Deze opleidingen hebben maar een beperkt aantal plaatsen voor nieuwe studenten. Dit heeft vaak te maken met het beschikbare aantal stageplaatsen. In de praktijk is er bijna altijd plaats voor iedere nieuwe student die zich aanmeldt, maar er geldt wel een maximum. We raden je daarom aan je ook aan te melden voor een tweede, andere opleiding.

Je wordt geplaatst in de volgorde van aanmelden. Is de opleiding vol, dan kom je op een wachtlijst. Komt er dan een plaats vrij, dan gaat deze naar de volgende op de wachtlijst.

Hieronder vind je een overzicht met de opleidingen met een beperkt aantal plaatsen.

Sector

Opleiding

Niveau

Aantal*

CUvV

Veva

Aankomend medewerker grondoptreden**

2

50

Aankomend onderofficier grondoptreden**

3

31

Aankomend medewerker veiligheid en vakmanschap Mechatronica

2

12

Aankomend onderofficier veiligheid en vakmanschap Mechatronica

3

13

CIOS

Medewerker Sport en recreatie

2

80

Sport en bewegingsleider** Coördinator Sport en bewegen (Sittard)**

3-4

165

Sport en bewegingsleider** Coördinator Sport en bewegen** (Venlo)

3-4

60

Uiterlijke Verzorging

Schoonheidsspecialist

3

45

Allround schoonheidsspecialist

4

55

Zorg en Welzijn

Verpleegkunde

Verpleegkunde TOP-opleiding

4

20

**Deze opleidingen kennen ook aanvullende toelatingseisen

Selecterende opleidingen

Voor sommige opleidingen beoordeelt Leeuwenborgh eerst of je geschikt bent voor die opleiding. Je moet dan bijvoorbeeld goed zijn in sport. Nadat je je hebt aangemeld, word je uitgenodigd voor een bijeenkomst of testdag. Dan kun je laten zien of je geschikt bent. Ook sommige van deze opleidingen hebben een beperkt aantal plaatsen en kan het voorkomen dat je op de wachtlijst geplaatst wordt. De opleiding houdt je dan op de hoogte van de procedure.

Hieronder vind je een overzicht van de opleidingen die selecteren.

Sector

Opleiding

Niveau

Inhoud

CUvV

Veva

Aankomend medewerker grondoptreden

2

Fysieke en psychische geschiktheid

Aankomend onderofficier grondoptreden

3

idem

CIOS

Sport en Bewegen

3-4

idem

Sport en bewegingsleider (dans)

3

Idem

Economie

Luchtvaartdienstverlening

4

Fysieke eisen

Speciale trajecten

Leeuwenborgh heeft ook een klein aantal speciale trajecten binnen een gewone opleiding: de TOP-klas manager retail, de TOP-opleiding Verpleegkunde en de sprintklas Travel, Leisure & Hospitality. Als je je voor een van deze opleidingen aanmeldt, word je eerst geplaatst in het gewone traject voor die opleiding. Vervolgens bekijkt de opleiding of je geplaatst kan worden in het speciale traject. Voor TOP-verpleegkunde vindt een sollicitatieronde plaats.

In de folder Toelatingsrecht beschrijven we wat deze wetswijziging betekent en hoe we bij ROC Leeuwenborgh het toelatingsbeleid vormgeven.

Digitaal werken en notebooks voor studenten

Als je een opleiding volgt bij Leeuwenborgh wordt verwacht dat je een eigen notebook (laptop) hebt. Deze heb je nodig tijdens de lessen, het samenwerken met mede-studenten en voor je huiswerk. De gebouwen van ROC Leeuwenborgh beschikken over een uitgebreid  draadloos netwerk zodat je overal toegang hebt tot het internet.

Als student van ROC Leeuwenborgh maak je gebruik van een Leeuwenborgh Office 365 account. Daarnaast maak je ook gebruik van andere digitale voorzieningen. Je kunt hier pas gebruik van maken vanaf de begindatum van je opleiding zoals die op je Onderwijsovereenkomst staat. Je ontvangt dan een Leeuwenborgh-mailadres en meer informatie over toegang tot de digitale omgeving. In dit document lees je meer over digitale toegang tot de systemen van Leeuwenborgh.

Let bij de aankoop van een notebook op de garantie- en verzekeringsvoorwaarden. Wat gebeurt er bijvoorbeeld als je notebook kapot gaat, van je fiets valt of gestolen wordt? Verder is het erg handig als je een 'restore dvd' bij de notebook krijgt. Dan kun je bij eventuele problemen je notebook zelfstandig terugbrengen naar de 'fabrieksinstellingen'.
Je bent zelf verantwoordelijk voor je eigen materiaal, maar ook voor dat van anderen. Schade die je veroorzaakt op het netwerk, wordt op jou verhaald.

Hieronder vind je een aantal links met meer informatie over de aanschaf van een notebook en software en het gebruik van internet op school.

Sommige opleidingen stellen specifieke eisen aan het gebruik van digitale middelen op school. Klik op de link hieronder om te zien of voor jouw opleiding bijzonderheden worden vermeld.

Specificaties van de notebook

Voor het volgen van een opleiding bij ROC Leeuwenborgh is het noodzakelijk dat je een notebook hebt die voldoet aan de volgende specificaties (vraag dit ook na bij je opleiding!):

 1. Je notebook beschikt over een goede accu: je moet hier soms een lesdag mee vooruit kunnen. Er zijn verspreid over de gebouwen en lokalen overigens tal van stopcontacten beschikbaar.
 2. Een notebook met als besturingssysteem Windows 7 of hoger. Momenteel is Windows 10 het meest recente systeem. Let op: Windows 10S is niet geschikt voor gebruik bij ROC Leeuwenborgh.
 3. Apple notebooks zijn toegestaan met OS X als besturingssysteem. Niet alle opleidingen staan een Apple notebook toe (b.v. Toerisme). Kijk naar de sectorspecifieke informatie van jouw sector. Bovendien werken niet alle digitale lesmethoden goed samen met Safari, de browser van de Mac.
 4. De notebook moet voorzien zijn van een actuele virusscanner. Windows 10 bevat standaard een gratis antivirusscanner, Windows Defender. Het wordt afgeraden om meerdere virusscanners naast elkaar te gebruiken!
  LET OP: vaak wordt bij nieuwe notebooks software meegeleverd die maar een beperkte tijd geldig is (trial versies). Voor deze software moet je na 30 of 60 dagen gebruik betalen. Doe je dat niet dan kun je de software niet meer volledig gebruiken! Geadviseerd wordt om dit soort software te verwijderen.
 5. De notebook moet voorzien zijn van een Office pakket zoals bijvoorbeeld Microsoft Office 2016. Je krijgt het Office pakket via je Office 365 schoolaccount aangeboden. Dit hoef je dus niet aan te schaffen!
 6. Je notebook heeft een draadloze netwerkkaart volgens de N-of de AC-standaard. De beste snelheid krijg je met een 5 Ghz radioverbinding. Vraag dit goed na in de winkel! Er zijn ook losse USB draadloze netwerkkaarten te koop die een ingebouwde draadloze kaart kunnen vervangen.
Software aanschaffen


Je kunt korting krijgen op software, notebooks, tijdschriften en boeken. Uit onderzoek blijkt dat steeds meer studenten, docenten en medewerkers voor hun werk of studie (thuis) gebruik maken van diverse softwareprogramma’s. Soms wordt er gebruik gemaakt van illegale en/of onderhands verkregen kopieën, vaak verouderd of vervuild. Veel mensen vinden de legale pakketten te duur om aan te schaffen. 89 procent van de onderzochte groep is echter bereid legale software te kopen, als het tegen een redelijke prijs is. In deze behoefte voorziet de softwareleverancier voor het onderwijs Slim.nl.

Leeuwenborgh onderschrijft het belang van legale software. Alle software die binnen onze instelling wordt gebruikt is legaal en aangeschaft bij Slim.nl. Bijkomend voordeel hiervan is dat al onze docenten, medewerkers, studenten (en hun ouders) ook toegang hebben tot Slim.nl.

Op Slim.nl vind je allerlei producten om thuis een complete mobiele (school)werkplek in te richten. Zoals software van Microsoft, Adobe, McAfee en Symantec. Naast software verkoopt Slim.nl notebooks (o.a. van Apple, HP en Toshiba), games, tijdschriften, boeken, tassen, en nog veel meer. 
En Slim.nl bezorgt je bestelling, gratis, binnen 24 uur op je huisadres.

Aanmelden is gratis! 
1. Surf naar www.slim.nl 
2. Klik op 'Registreren’ 
3. Selecteer je school, vul je gegevens in... en klaar is Kees!   

Je ontvangt direct een e-mail met je persoonlijke inloggegevens. Hiermee heb je toegang tot Slim.nl.
De software je nodig hebt, vind je op de boekenlijst van je opleiding.

Hardware aanschaffen​

CampusShop is een webwinkel waar je tegen een aantrekkelijke prijs een laptop kunt aanschaffen die geschikt is voor de opleiding die je gaat volgen. Om het aanbod te bekijken kun je terecht op hun website: www.campusshop.nl. Hier kun je aangeven op welke school je studeert en kun je bij de opleiding van jouw keuze kijken welke laptops geschikt zijn. 

Naast een laptop bieden zij een goede service en kun je een verzekering afsluiten. Het afsluiten van een verzekering tegen beschadiging is zeker aan te bevelen. Wil je de laptops liever zien? Bij Paradigit, Avenue Ceramique 110 in Maastricht kun je deze laptops bekijken. Dit bedrijf werkt nauw samen met de webwinkel, CampusShop.

Heb je reeds een laptop, dan kun je via deze website controleren of deze geschikt is voor jouw opleiding. Het is dus niet altijd nodig om voor je opleiding een nieuwe laptop aan te schaffen als je hier reeds over beschikt.

Gebruik van internet op school

Om gebruik te kunnen maken van het draadloos netwerk op school:

 • Moet je ingeschreven staan als student met een ondertekende onderwijsovereenkomst (OOK).
 • Moet je beschikken over het zogenaamde OV-nummer: dit is het nummer dat op je OOK en op je Leeuwenborgh-pasje staat;  Let op: dit OV nummer is een ander nummer dan dat van je OV-chipkaart (voor openbaar vervoer).
 • Moet je notebook zijn bijgewerkt met de nieuwste (Windows) updates en beschikken over een actuele en bijgewerkte antivirusscanner .
 • Volg je de handleiding om op internet te komen; deze vind je hier

Je kunt met één device tegelijk op het internet komen: dus heb je een smartphone dan kun je daarmee verbinden; verbind je vervolgens je notebook dan zal de smartphone niet langer via het schoolnetwerk verbonden zijn.

Mocht je problemen ondervinden: ga naar een van de Meldpunten in Sittard (Arendstraat (Hoofdgebouw) of Milaanstraat (CIOS – Sportzone) of in Maastricht (Sibemaweg).

Om de snelheid van het draadloos netwerk voor iedereen beschikbaar te houden vragen we elke student om zich verantwoord te gedragen: dus geen films downloaden of games spelen want dat gaat ten koste van anderen die ook graag een goede internetsnelheid willen hebben.

Eigenlijk is het heel simpel: doe je iets voor school dan is het bijna altijd gewoon toegestaan, maar andere zaken doe je thuis.

Daar hoef je niet steeds zelf aan te denken: Leeuwenborgh regelt al een hoop zaken voor jou zodat je niet per ongeluk toch films kunt downloaden of die game kunt spelen. Want dat kan gewoon niet.

En doe je het toch: we letten heel goed op. Studenten die denken dat zij wel alles mogen, verpesten het voor de anderen; die pikken we er uit en die worden even apart gezet. Met een duur woord: in “quarantaine” gezet!

Je kunt dan niet meer op internet en je moet je melden bij de opleidingsmanager van je opleiding. Die beslist of je weer toegang tot internet kunt krijgen.

Sectorspecifieke informatie

Elke sector (en soms een afdeling binnen een sector) stelt zijn eigen eisen aan het gebruik van notebooks en andere digitale middelen zoals tablets. Dit heeft te maken met het type opleiding dat binnen die sector of afdeling wordt aangeboden. Dat is ook logisch, immers voor een technische studie zul je andere middelen nodig hebben dan voor een zorgopleiding.

Hieronder een overzicht van de specifieke eisen die sectoren of afdelingen van sectoren stellen aan de digitale middelen.

Informatie voor havisten

Ben je een Havo-leerling met een havo-diploma of havo-leerling met een overgangsbewijs van klas 3 naar klas 4? Dan ben je toelaatbaar voor een mbo-niveau 4 opleiding. Heb je als Havo (en Vwo) leerling geen overgangsbewijs van klas 3 naar 4? Dan ben je toelaatbaar tot de entree-opleiding (mbo niveau 1).

Heb je geen overgangsbewijs van havo 3-4 en  je wilt toch op een hoger mbo-niveau dan niveau 1 starten? Dan bestaat de mogelijkheid om ontheffing aan te vragen van de vooropleidingseisen. Via een onderzoek wordt dan beoordeeld op welk mbo-niveau je kunt starten.  

Veel mbo-opleidingen hebben een versneld traject voor leerlingen die van de Havo komen. Deze versnelde trajecten kunnen per opleiding op een andere manier geregeld zijn. Je kunt bij het intakegesprek informeren of de opleiding versneld kan worden gevolgd en hoe je opleiding het versneld leren heeft georganiseerd. 

Waarom Mbo?

Wanneer je op de Havo zit heb je verschillende opties. Je kunt (of moet soms) kiezen om na leerjaar 3 op het Mbo door te stromen. Je kunt er natuurlijk ook voor kiezen om je diploma te halen en daarna door te stromen naar het hbo óf naar het mbo.

Verschillen tussen mbo en hbo:


Mbo

Hbo

Nadruk op praktijk: hoe pak je iets aan?

Meer theorie, nadruk op waarom

Studiestof in kleine stukken, veel herhaling

Veel studiestof in een keer in een hoog tempo

Korte toetsen, aantonen dat je het weet

Lange toetsen, aantonen dat je het begrijpt

Projecten met nadruk op doen

Complexe projecten met nadruk op denken

Stages met veel begeleiding

Stages met meer verantwoordelijkheid en zelfstandigheid

Veel begeleiding, hulp bij het plannen van studietaken

Begeleiding, maar eigen initiatief is belangrijk voor je studieloopbaan

 

Het verschil tussen een baan op Mbo- en op Hbo-niveau

In beroepen op Mbo-niveau ben je vaak uitvoerend bezig en werk je vooral taakgericht. Bij beroepen op Hbo-niveau ga je meer de diepte in en word je een specialist op een bepaald gebied. Je spoort problemen op en zoekt naar een oplossing. Ook is je rol binnen een bedrijf meer gericht op leidinggeven en coördineren.

Voordeel voor een Mbo’er op het Hbo:

Je kunt op het Hbo je voordeel doen met je ervaringen uit het mbo. Je hebt bijvoorbeeld al veel praktische kennis en praktijkervaring opgedaan. Zeker als je in je eigen vakgebied blijft studeren, profiteer je hiervan.

Op het Mbo kun je vaak al doorstroomprogramma’s met Hbo-instellingen volgen. Je gaat dan bijvoorbeeld in het laatste jaar van je Mbo-opleiding al een aantal uur per week naar de hogeschool en volgt daar lessen. Soms kun je met een Mbo-diploma zelfs in een hoger leerjaar op het Hbo instromen.

Mocht Hbo toch te hoog gegrepen zijn, dan is je Mbo-opleiding altijd nog een veilig vangnet. 

Toelatingsrecht Mbo

Het Mbo kent vanaf 2018 een Toelatingsrecht. Je hebt hierdoor recht op toelating bij een Mbo-opleiding als je voldoet aan een aantal criteria:

 • Je moet je voor 1 april hebben aangemeld;
 • Je moet voldoen aan de vooropleidingseisen, zoals een overgangsbewijs Havo 3-4.

Je kunt daarnaast gebruik maken van een studiekeuzeadviesgesprek als er twijfel is over je keuze. Je kunt dit bij de aanmelding aangeven.

Bij een aantal opleidingen kan je geweigerd worden als:

 • Het maximaal aantal beschikbare plekken is bereikt;
 • Je niet voldoet aan aanvullende eisen, zoals bij sportopleidingen en creatieve opleidingen.

Meldt je je na 1 april aan, dan loop je het risico dat de opleiding van je eerste keuze vol is. Je hebt dan geen recht op toelating. Uiteraard kun je dan wel bij een andere opleiding in het Mbo terecht.

Kijk op www.studeermeteenplan.nl voor meer info over als je naar het mbo wilt.

Heb je nog vragen?

Neem dan contact op met de contactpersoon van ROC Leeuwenborgh: Mark van Kaam m.vkaam@leeuwenborgh.nl | 06-151 408 13

Topklas Handel

Een driejarige opleiding tot “Manager Handel “ en tevens een voorbereiding op hbo “Commercieel Management”. Je wordt opgeleid voor een midden managementfunctie in de (detail)handel.

Beroepen
Je bent meewerkend voorman in een afgebakend gebied (bijv. een afdeling) van een onderneming. Je bent samen met je leidinggevende verantwoordelijk. Je maakt planningen. Je denkt mee over het beleid.

Duur
Voor Havisten of met een overgangsbewijs van havo-4 naar havo-5: 3 jaar
waarvan 20% beroepspraktijkvorming (stage) is.

VAVO

Bij het vavo kun je het havo, vwo of delen ervan behalen. Vanaf 16 jaar kun je bij ons terecht; dat gebeurt in overleg met je huidige middelbare school.
Je kunt vrijstelling krijgen voor vakken die je reeds elders hebt gehaald.
Je volgt alleen de vakken waarin je examen doet; dat scheelt alweer tijd.
Je kunt ook het hele pakket kiezen.
In de opleiding word je ook persoonlijk begeleid. Bij aanmelding vindt een uitgebreid intakegesprek plaats.

Duur
1 jaar.

Eisen
Minimaal havo-4, vwo-4 of 5 of gelijkwaardig. In overleg met de mentor kan eventueel nog versneld worden binnen de opleidingsduur van 1 jaar.

Bureau Werk en Stage

Het doel van Bureau Werk en Stage is het beroepsonderwijs optimaal af te stemmen op de personeelsvoorziening in de diverse beroepssectoren.

Bureau Werk en Stage is hét centrale loket voor leerlingen en bedrijven. U kunt bij ons terecht met vragen, opmerkingen en alles wat te maken heeft met stage.

Bureau Werk en Stage vervult als intermediair met betrekking tot stage en leerwerkbanen een belangrijke functie; de huidige stagiairs zijn de werknemers van de toekomst. Bureau Werk en Stage is een centraal loket dat zorg draagt voor de informatievoorziening en verspreiding tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Bureau Werk & Stage Sector heeft een loketfunctie. Het is het aanspreekpunt voor leerlingen, docenten en bedrijven. Zij kunnen hier terecht met vragen en opmerkingen die gerelateerd zijn aan de stage. Een bedrijf kan zich hier aanmelden als stagebedrijf, een leerling kan er met vragen terecht en de docenten worden ondersteund in hun taak als stagebegeleider.

Daarnaast heeft Bureau Werk en Stage een kennisfunctie en deelt deze kennis actief met onderwijs en bedrijfsleven. Hiertoe zijn een aantal publicaties beschikbaar zoals o.a. het Servicehandboek BPV en het Servicedocument voor het Leerbedrijf.

Wat kan Bureau Werk & Stage betekenen voor de leerling:

 • Wanneer je vragen hebt over de stage. Bijv. Ik heb mijn POK (praktijkovereenkomst) nog niet ontvangen.
 • Ik wil een stage in het buitenland doen, waar moet ik allemaal aan denken.
 • Administratieve ondersteuning: Bureau Werk & Stage verzorgt de administratie rondom de stage, van het werven, aanvragen van erkenningen, bevestigen van de stage tot en met aan het maken van de POK.

Er zijn nog veel meer zaken waar je als leerling voor terecht kunt bij Bureau Werk & Stage. Loop gerust bij ons binnen en stel je vraag.

Wat kan Bureau Werk & Stage betekenen voor het bedrijf:

 • Zorgen voor een goede communicatie tussen bedrijfsleven en ROC.
 • Het organiseren van projecten als een girlzday, leermeesterbijeenkomst e.d.
 • Het organiseren van bedrijfsbezoeken en docentenstages.
 • Promotionele activiteiten ter bevordering van de instroom in techniek.
 • Informatievoorziening omtrent de stage, regel- en wetgeving
 • Aanmelden van een nieuw leerbedrijf bij de kenniscentra.
 • Administratieve afhandeling: bevestigingsbrieven over plaatsing stagiaire, enquête, POKS etc.

Kijk ook eens naar de informatie van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) in de Leerwerkwijzer BBL en Stagewijzer BOL.

Vooral naar school of vooral werken?

Veel van de opleidingen bij de ROC's kunnen op twee manieren gevolgd worden. We noemen dat "leerwegen". 

De twee leerwegen waar je uit kunt kiezen zijn de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Bij de BOL volg je dagonderwijs. Je komt 5 dagen per week naar school. Omdat je op school de theoretische kennis leer is het belangrijk dat je de praktijk tijdens je stage leert. Tijdens de stage werk je aan je beroepshouding, maak je kennis met het bedrijfsleven en kun je de theorie in praktijk brengen. 

Minimaal 20% van de totale opleidingsduur vindt plaats bij het stagebedrijf met een uitloop tot 40%. Bij bijvoorbeeld de niveau 4 opleiding die 4 jaar duurt, ga je ieder leerjaar minimaal 10 weken op stage. 

Bij de BBL combineer je werken met leren. Je werkt meestal 4 dagen bij een bedrijf en komt 1 dag per week naar school. Belangrijk is wel dat het bedrijf waar je gaat werken erkend is voor de opleiding die je volgt. Klik hier voor meer informatie over erkenningen. Je hebt dus enerzijds een arbeidsovereenkomst met een bedrijf en anderzijds een praktijkovereenkomst met school.

Erkenning leerbedrijf

Bedrijven die stagiaires aannemen of BBL'ers in dienst hebben, moeten een erkend leerbedrijf zijn.

Een erkend leerbedrijf weet wat van hen verwacht wordt als een leerling de opleiding bij het bedrijf volgt. Om een erkend leerbedrijf te zijn moet er een praktijkbegeleider zijn die de leerling tijdens de stage/werk kan begeleiden. 

Wanneer een leerbedrijf nog niet erkend is voor een bepaalde opleiding, kan deze erkenning bij het kenniscentrum worden aangevraagd. Een bedrijf kan zelf met het kenniscentrum contact opnemen. Maar vaak wordt een en ander in gang gezet via Bureau Werk & Stage.

Wanneer Bureau Werk & Stage bij het Kenniscentrum een verzoek voor erkenning indient, wordt er door het Kenniscentrum vrijblijvend een afspraak gemaakt. Het kenniscentrum zal tijdens deze afspraak toetsen of er voldoende mogelijkheden zijn voor het opleiden van een leerling binnen de organisatie. Het is van belang dat de werkzaamheden die door de stagiaire/werknemer worden uitgeoefend aansluiten bij de opleiding.

Wanneer u hier klikt komt u uit op de website waar handige links staan vermeld. Hier vindt u ook de links van de verschillende kenniscentra.

Financiële Regelingen / Subsidies

Wanneer een bedrijf een leerling een leerwerkplek aanbiedt, komen zij in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in het kader van de Wet Vermindering Afdracht (WVA).

Deze tegemoetkoming kan oplopen tot € 5.500,- per leerling per kalenderjaar.
Een werkgever die een leerwerkplek aanbiedt in het kader van een bbl-opleiding (niveau 1t/m 4), ontvangt maximaal € 2.500,- WVA.

Voor de WVA-startkwalificatie (indien een leerling nog niet beschikt over een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, Havo- of Vwo-diploma) staat een bedrag van maximaal € 3.000,-. Voorwaarde voor de WVA-startkwalificatie is dat de leerling die een leerwerkplek wordt aangeboden als werkzoekende staat ingeschreven bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en bij het bedrijf wordt opgeleid voor een startkwalificatie. 

Voor meer informatie hieromtrent, kunt u kijken op: www.belastingdienst.nl of www.werk.nl

BPV en wettelijke aansprakelijkheid

"Een ongeluk zit in een klein hoekje". 

Ook tijdens de stage of het werken kan het zijn dat er schade of een ongeval gebeurt.
De stage biedende organisatie is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en laten van een stagiair, tenzij er sprake is van opzet of bewust roekeloosheid. Het bedrijf moet er dan ook voor zorgen dat zij een WA-verzekering afgesloten hebben, net zoals zij dat hebben voor hun reguliere werknemers en bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Het is wettelijk niet toegestaan dat een leerbedrijf in een praktijkovereenkomst een bepaling opneemt waarmee het aansprakelijkheid uitsluit. Als een leerbedrijf dit toch doet, dan moeten de stagiair en de onderwijsinstelling de praktijkovereenkomst niet tekenen. Het leerbedrijf is aansprakelijk, de stagiair hoeft niet aan te tonen dat het ongeval niet door zijn schuld is gebeurd.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid bepaalt het Burgerlijk Wetboek (art. 7:658 lid 2 “bescherming tegen gevaar”) dat de werkgever, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid, aansprakelijk is voor alle ontstane schade die de stagiaire/werknemer in de uitoefening van werkzaamheden lijdt. Lid 3 van artikel 7:658 geeft aan, dat hiervan niet kan worden afgeweken. In artikel 1 worden de maatregelen genoemd, die van de stagiair/werknemer redelijkerwijs verwacht mogen worden om te voorkomen, dat een stagiair/werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

In artikel BW 6:170 “ondergeschikten” is geregeld, dat voor schade toegebracht aan derden door een fout van de ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk. Leerlingen vallen in de categorie ondergeschikten.

Ongevallen dienen ten alle tijden gemeld te worden bij het Bureau Werk & Stage van uw ROC. In de meeste gevallen zal de verzekering van de stage biedende organisatie de zaken moeten afhandelen.

Wat te doen bij ziekte en verlof?

Het is ontzettend belangrijk dat je goed communiceert naar het stagebedrijf. Als je ziek bent, maar ook als je verlof wilt aanvragen. 

Als je ziek bent, meld je dan ruim voor aanvang van werktijd ziek bij het stagebedrijf of de praktijkbegeleider van het bedrijf. Mocht je niemand kunnen bereiken, maar wel een voicemailbericht achter kunnen laten, doe dit dan. Probeer het na een half uurtje nog een keer totdat je iemand hebt gesproken die de boodschap kan doorgeven aan jouw praktijkbegeleider van het bedrijf. Het is vervelend als een bedrijf op jou wacht en je komt niet opdagen.

Zorg er ook altijd voor dat je Bureau Werk & Stage informeert dat je ziek bent.
Tijdens de stage wordt de leerling gezien als een volwaardige medewerker. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je tijdens schoolvakanties bent. Dit is per ROC anders geregeld. Wil je graag weten hoe het op jouw school geregeld is, klik dan bovenaan op deze pagina op de button van jouw school. Of informeer bij je eigen Bureau Werk & Stage. 

Praktijkovereenkomst

Of je nu een BOL-leerling bent (5 dagen per week naar school gaat) of een BBL-leerling (4 dagen werkt en 1 dag naar school gaat), zodra je stage loopt of werkt, wordt er een PraktijkOvereenKomst (POK) aangemaakt.

De POK legt bepaalde zaken vast die betrekking hebben op de stage of het werken/leren. 

Leerlingen die stage gaan lopen (BOL) krijgen een POK in drievoud. Deze POK is meestal voor een bepaalde periode afgesloten en dient door de leerling, het bedrijf en de school ondertekend te worden. 

Leerlingen die 4 dagen werken en 1 dag in de week naar school gaan (BBL), krijgen ook een POK in drievoud. Deze POK is meestal voor de gehele duur van de opleiding en dient door de leerling, het bedrijf en de school ondertekend te worden. Belangrijk is dat het bedrijf waar de leerling gaat werken erkend is voor de opleiding die de leerling volgt. Voor meer informatie hierover kunt u hier klikken

Bedrijven die een BBL-leerling in dienst hebben kunnen hierover een subsidie ontvangen. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie is er wel een volledig ondertekende POK nodig. Het is dus van groot belang dat het proces van ondertekening van de POK soepel en snel verloopt. Pas wanneer alle partijen de POK hebben ondertekend kan de subsidie worden aangevraagd. Voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie kun u hier klikken.

Wat moet ik doen als ik schade heb veroorzaakt bij mijn stagebedrijf?

Het is uiteraard van belang dat je op de werkplek voorzichtig omgaat met de spullen en apparatuur/machines ter plekke. Toch kan het voorkomen dat je door jouw schuld schade hebt veroorzaakt. Meldt dit zo snel mogelijk bij het bedrijf waar je stage loopt en bij Bureau Werk & Stage van jouw ROC. Het uitgangspunt is dat het bedrijf waar je stage loopt verantwoordelijk voor jou is en het bedrijf haar WA-verzekering hiervoor kan aanspreken. Het kan voorkomen dat je je eigen WA-verzekering moet aanspreken. Van belang is in ieder geval dat je de schade zo snel mogelijk meldt bij het bedrijf en bij jouw ROC! Kijk goed naar de regels van je ROC. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat je in auto's van het stagebedrijf mag rijden!

Waar kan ik terecht als ik op zoek ben naar een stageplaats?

Wanneer je op zoek bent naar een stageplaats binnen een van de secoren, kun je contact opnemen met één van de vijf Bureaus Werk & Stage van de ROC waar je je opleiding volgt. Bureau Werk & Stage geeft je meer informatie over het verkrijgen van een stageplaats. 

Kijk voor de contactgegevens op ‘Aanmelden van stageplaatsen’

Ik heb zelf een stagebedrijf gevonden, mag dat?

Ja, het is in principe toegestaan om zelf een stageplaats te vinden. Echter niet ieder bedrijf mag zomaar een leerling stage laten lopen. Het bedrijf waar je stage wilt lopen dient "geaccrediteerd" te zijn. Dat wil zeggen dat het bedrijf door het kenniscentrum van de branche erkend moet zijn als stagebedrijf. Wanneer je wilt weten of een bedrijf erkend is door het kenniscentrum, neem dan contact op met het Bureau Werk & Stage van jouw ROC. Voor de contactgegevens verwijzen we je naar vraag 2 van de FAQ. 
Het kan natuurlijk voorkomen dat het bedrijf niet erkend blijkt te zijn. Bureau Werk & Stage kan dan aan het kenniscentrum vragen om het bedrijf te bezoeken en indien mogelijk te gaan erkennen als stagebedrijf.

Wanneer je zelf een plek gevonden hebt zal het daarnaast niet in alle gevallen zo zijn dat je daar ook mag gaan stagelopen, ook als het bedrijf wel is geaccrediteerd. Er dient altijd overleg en afstemming te zijn met het Bureau Werk & Stage van jouw ROC en/of de docenten van de afdeling.

Moet ik op sollicitatiegesprek voordat de stage begint en wat moet ik dan meenemen?

Wanneer er een stagebedrijf voor je gevonden is, moet je op "sollicitatiegesprek bij het bedrijf voor de stage begint. Je neemt eerst telefonisch contact op met je contactpersoon bij het bedrijf en maakt een afspraak om op gesprek te gaan. Door dit gesprek krijgt het bedrijf een indruk van jou en worden er afspraken gemaakt over de invulling van je stage. Ter voorbereiding van dat gesprek moet je een aantal dingen doen: 

 1. Tijdens het gesprek zal er door het bedrijf worden gevraagd naar je "CV" (Curriculum Vitae). Je CV moet je zelf van tevoren opstellen. In je CV staan een aantal dingen, zoals je persoonsgegeven, welke opleidingen je doet of hebt gedaan, talenkennis en dergelijke, maar ook je hobby's. Door middel van je CV kan het bedrijf zich een beeld vormen van jouw kunnen. Tips om een CV op te stellen vindt je bijvoorbeeld op www.stagemarkt.nl Zorg ervoor dat je CV er netjes uitziek, want dit is jouw visitekaartje. Neem altijd een papieren versie van je CV mee naar het gesprek. 
 2. Neem je identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) mee. Zorg er ook voor dat je tijdens het gesprek een kopie van je identiteitsbewijs bij je hebt om achter te laten bij het bedrijf wanneer daar om gevraagd wordt. 
 3. Bereid je voor op het gesprek door informatie over het bedrijf op te zoeken op bijvoorbeeld de website van het bedrijf. Probeer voor het gesprek bijvoorbeeld te weten wat het bedrijf precies doet. 
 4. Neem tenslotte een goede dosis motivatie en een goed humeur mee.
Tijdens mijn stage gaat het niet zo goed. Wat kan ik doen?

Het kan voorkomen dat je stage niet zo lekker loopt. Misschien voel je je niet op je gemak bij het bedrijf, vind je je werkzaamheden te licht of te zwaar of zit je zelf even niet zo lekker in je vel. Wat kun je dan doen?

Bespreek dit ten eerste met je stagebegeleider op het bedrijf waar je stage loopt. Je stagebegeleider kan bijvoorbeeld je werkzaamheden e.d. aanpassen.

Wanneer dit niet zorgt voor een oplossing, dan wend je je tot je begeleider van school. De begeleider van school zal samen met jou en de begeleider van het bedrijf een gesprek voeren over de reden waarom je stage niet goed loopt en er zal worden gezocht naar een passende oplossing. 

Het is in ieder geval belangrijk dat je erover praat dat je stage niet goed verloopt. Alleen dan kan er iets aan worden gedaan!

Wie beoordeelt mijn stage?

Je stage wordt uiteraard beoordeeld. Dit wordt gedaan door je begeleider van school en je begeleider van het bedrijf. De manier van beoordeling verschilt natuurlijk per opleidingsrichting, maar tijdens je stage moet je opdrachten uitvoeren. Dit kunnen opdrachten binnen het bedrijf zijn, maar ook (schriftelijke) opdrachten vanuit school. Tijdens en aan het einde van je stage wordt bekeken hoe je deze opdrachten hebt ingevoerd, maar ook je werkhouding is van belang (bijvoorbeeld hoe was je inzet en motivatie, kwam je wel een te laat, e.d.) 
Het ROC is ten aanzien van de beoordeling altijd eindverantwoordelijke, dit is bij wet zo geregeld.

Ik ben ziek tijdens mijn stage of ik heb buitengewoon verlof nodig. Wat moet ik doen?

Wanneer de stage begint, wordt bij het bedrijf uitgelegd op welke manier je je moet ziekmelden bij het bedrijf. Meld je dan ook op deze manier ziek bij het bedrijf. 
Ook moet je de ROC op de hoogte stellen dat je ziek bent. Neem hierover contact op met jouw ROC om dit volgens hun procedure te doen.

Wanneer je weer beter bent, meldt je dan voordat je weer begint met je stage bij het bedrijf en bij de ROC weer beter volgens de geldende procedures.

In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld een bruiloft, medisch onderzoek e.d.) heb je recht op bijzonder verlof. Dit moet je indien mogelijk ruim van te voren melden bij het bedrijf en bij de ROC, net zoals je dit doet bij een ziekmelding. Hierbij is wel het verschil dat de begeleider van het bedrijf en de begeleider van de ROC je toestemming moeten geven voor het verlof.

Aanmelden van stageplaatsen & stageformulieren

Voor het aanmelden van stageplaatsen kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen. Zij handelen uw aanvraag af.

Teams

Contactgegevens

CUvV

Ron Eijkenboom

r.eijkenboom@leeuwenborgh.nl

Veva, Beveiliging, Sport en Bewegen (cios) niv.2

Sport en Bewegen (Cios) niv.3

Sport en Bewegen (Cios) niv.4

Uiterlijke Verzorging

Economie

Maastricht
Ellen v.d. Heuvel
e.vdheuvel@leeuwenborgh.nl

Sittard
Bernadette Hermans
b.hermans@leeuwenborgh.nl

Juridisch, Logistiek

ICT

Commercieel en Financiele dienstverlening

Financiele, administratieve en secretariele beroepen

Handel

Toerisme

Educatie

Entreeopleidingen

Bureau Werk & Stage

BPV - Informatie stageperiode en acquisitie Maastricht

BPV- Coördinator Leren@Werk Heer

Maril Kleikers
m.kleikers@leeuwenborgh.nl

06-57797578

BPV - Informatie stageperiode en acquisitie Maastricht

BPV- Coördinator Leren@Werk Centre ceramique

Marion Oligschläger
m.oligschlager@leeuwenborgh.nl

06-39254120

BPV - Informatie stageperiode en acquisitie Sittard

BPV- Coördinator Leren@Werk Sittard

Karin Leinders
l.leinders@leeuwenborgh.nl

06-50939706
Bureau Werk & Stage Informatie & Administratie Karin Masius
k.masius@leeuwenborgh.nl

088-0015422

Techniek

Bob Daniels
b.daniels@leeuwenborgh.nl

Procestechniek BOL/BBl

Bouwkunde BOL/BBL Nuth

Electro BOL/BBL 2-3 Sittard

Electro BOL 2-3-4 Maastricht

Fijnmechanica

Maintenance

Werktuigbouwkunde BOL 4

Luchtvaartonderhoudtechniek

Laboratoriumtechniek

Zorg & Welzijn en Haarverzorging

Maatschappelijke Zorg

Taken van de stagiair van de opleiding Maatschappelijke Zorg (niveau 3 & 4)

Informatie stageperiode & contactgegevens

Stage opgaveformulier Maatschappelijke Zorg

Sittard
Dia Hamstra
088-0015000 / 06-28354589
d.hamstra@leeuwenborgh.nl

Maastricht
Martin Sijstermans
088-0015687 / 06-36055722
m.sijstermans@leeuwenborgh.nl

Pedagogisch medewerker + Onderwijsassistent

Taken van de stagiair van de opleiding Pedagogisch medewerker & Onderwijsassistent

Informatie stageperiode & contactgegevens

Stage opgaveformulier Pedagogisch medewerker & Onderwijsassistent

Pedagogisch Werk

Sittard
Henny Arts
088-0015696 / 06-28534639

h.arts-vandenhoogen@leeuwenborgh.nl


Maastricht
Martine de Vries
088-0015670

m.devries@leeuwenborgh.nlOnderwijsassistent

Sittard
Jolien Lempers
088-0015000 / 06-28535045
j.lempers@leeuwenborgh.nl

Rhodé Braun-Packbier
088-0015000 / 06-28535159
r.braun-packbier@leeuwenborgh.nl

Maastricht
Petra van der Veen
088-0015690 / 06-38314870

p.vanderveen@leeuwenborgh.nl

Helpende

Taken van de stagiair van de opleiding Helpende

Informatie stageperiode & contactgegevens

Stage opgaveformulier Helpende

Sittard
Miriam Haesen
088-0015517 / 06-28535183
m.haesen@leeuwenborgh.nl

Maastricht
Tuba Ebrahim
088-0015564 / 06-28534693
t.ebrahim@leeuwenborgh.nl

VerpleegkundigeMirjam Sampers
088-0015456 / 06-29489784

m.sampers@leeuwenborgh.nl

Verzorgende IG / Certificeerbare eenheid


Ria Rohof
088-0015456

r.rohof-husken@leeuwenborgh.nl

Haarverzorging

Paulette Gijsen
088-0015579
p.gijsen@leeuwenborgh.nl

Laura Donners
088-0015636 / 06-23262755
l.donners@leeuwenborgh.nl

Algemeen e-mailadres:
info-haarverzorging@leeuwenborgh.nl

BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven doorlopend de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. Met de antwoorden brengt SBB de kwaliteit van stages en leerbanen in kaart per beroepsopleiding, school en sector. Het invullen van de enquête duurt tussen de 5 en 10 minuten.


Lees hier meer over de BPV Monitor
Privacybescherming

PRIVACY BESCHERMING

De Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) gaat over privacy en de bescherming van jouw gegevens. Ook Leeuwenborgh bewaart gegevens van je omdat je hier op school zit. Je wilt vast wel weten hoe we daar mee omgaan. In bijgaand document kun je onder andere lezen:

• Wat voor gegevens we bewaren;

• Waarom we die bewaren;

• Wat jouw rechten en plichten zijn;

• Hoe je gegevens kunt aanpassen.

In het kort staat er dat we zorgvuldig met jouw gegevens omgaan. Andersom verwachten we ook van jou dat je geen vertrouwelijke info of foto's deelt met anderen. 

Rechten En Plichten Avg Studenten