Print deze pagina

Interreg project EUR.Friends

Uitdagingen

www.EUR.Friends beantwoordt aan de prioriteiten zoals gedefinieerd in het samenwerking programma Interreg VA, as 3 : « Sociale inclusie en opleiding », dat de volgende specifieke doelstellingen beoogt: de ontwikkeling van geïntegreerde grensoverschrijdende acties ten voordele van de inclusie (voorkomen van vroegtijdig schoolverlaten) en een betere onderlinge afstemming van grensoverschrijdende opleidingssystemen en hun aansluiting op de arbeidsmarkt. Investeringen in vorige projecten (Interreg IVA: LinguaCluster, TIComKMO,…) moeten nu gekapitaliseerd worden met het oog op een duurzame ontwikkeling van de grensregio’s. Wij moeten onze inspanningen voortzetten om de grensoverschrijdende mobiliteit van alle inwoners van de EMR aan te moedigen en om hun competenties en motivatie om onderling te communiceren, zowel « online » als « offline », te versterken. 

Belangrijkste doelstellingen

Het project beantwoordt aan de doelstellingen zoals opgenomen in het programma Interreg VA. Het project omvat immers acties die doelen op de ontwikkeling van taalverwerving, bedrijfsstages, de herwaardering van het beroepsonderwijs, grensoverschrijdende mobiliteit, vorming van zowel studenten als werknemers en werkzoekenden. De rode draad van dit project bestaat erin een duurzaam netwerk binnen de EMR te creëren doorheen het aanmoedigen van professionele mobiliteit en de verbetering van communicatieve vaardigheden (talen en interculturaliteit). 

Belangrijkste activiteiten (3 Acties)

  1. De organisatie van grensoverschrijdende bedrijfsstages, op de eerste plaats voor de leerlingen van het beroeps- en technisch onderwijs. Zo kunnen zij hun technische en communicatieve know-how versterken in een professionele context, ondergedompeld in een andere taal en cultuur. Ter ondersteuning zal een hybride, open source App ontwikkeld worden die hen het communiceren met en op de stageplaats vergemakkelijkt.
  2. De ontwikkeling van online e-modules « taal-en-cultuur » op maat van de concrete behoeften van EMR-KMO’s/MKBs. De e-modules zijn bestemd voor het hoger onderwijs (bachelors), werkzoekenden en KMO’s/MKBs in de hele EMR. 
  3. De realisatie van een digitaal platform voor alle jongeren van de EMR. De format hiervan is gebaseerd op een Euregionale schoolkrant maar overtreft deze door haar digitaal karakter. Het platform wordt ontworpen volgens een « bottom-up » en « co-creatie » benadering, een samenwerking tussen projectpartners en jongeren.  

Verwachte resultaten

  • Een herwaardering van het beroeps- en technisch onderwijs dankzij een Euregionaal netwerk van scholen en ondernemingen, beschikbaar voor de organisatie van grensoverschrijdende stages. Op basis van 720 grensoverschrijdende stages zal een online databank (verdere ontwikkeling van Babelreg/Interreg IVA) vraag en aanbod verenigen.
  • Meer intrinsiek gemotiveerde jonge stagiairs door de open source App voor tablet en smartphone, personaliseerbaar, downloadbaar via Google Play/App Store en met een jeugdig design. 
  • (Toekomstige) werknemers en werkzoekenden die onmiddellijk operationeel zijn door betere anderstalige interculturele communicatieve vaardigheden, dankzij het gebruik van de 9 interactieve en contrastieve (van brontaal/broncultuur naar doeltaal/doelcultuur) online modules. Deze worden ontwikkeld uitgaande van de behoeftenanalyse van KMO’s/MKBs uit de hele EMR (TIComKMO) en op basis van de interferenties tussen de talen (NL, FR en DE) evenals de cultuurverschillen en -overeenkomsten tussen de EMR deelregio’s (INTERcCOM). 
  • Een makkelijkere en meer intensieve interactie tussen alle jongeren van de EMR, buiten en binnen de scholen van alle richtingen secundair onderwijs (technisch en beroepsonderwijs inbegrepen) dankzij een eigen digitaal communicatieplatform. Het platform zal toelaten digitale en mediagerichte evenals taalkundige en interculturele vaardigheden te ontwikkelen.  

Meerwaarde van de samenwerking

De partners werden gekozen in functie van hun expertise, hun complementariteit en hun wil(skracht) om samen te werken om zo de mobiliteit en grensoverschrijdende uitwisselingen aan te moedigen: voor de stages en de App dankzij de kennis van de partners van hun eigen netwerk van ondernemingen en onderwijsinstellingen; voor de e-modules dankzij de gekruiste expertise (taalkundig en cultureel) van partners die ontwikkelen en zij die valideren (hogescholen, universiteit…) en voor het digitaal platform dankzij de uitwisselingen tussen jongeren van de EMR (de stagiairs inbegrepen). 

De Leeuwenborghaanpak

ROC Leeuwenborgh neemt deel aan dit project. De uitgangspunten onderschrijven we geheel. De doelstelling spreekt ons zeer aan; de Euregionale markt en de daaraan gekoppelde mogelijkheden komen binnen bereik van onze studenten. De opleidingsteams van Toerisme, Commercieel en Financiële dienstverlening, Financiële, Administratieve en Secretariële beroepen plaatsen tot maart 2020 gezamenlijk 43 studenten uit in de Euregio. Collega’s van Belgische en Duitse scholen werven de benodigde plaatsen. Als tegenprestatie werven docenten van Leeuwenborgh stageplaatsen voor Duitse en Belgische studenten. Het betreft stages met een maximale duur van 2 weken met de intentie taal en cultuur van de directe buren aan den lijve te ervaren en dit later te vertalen in banenkansen in de Euregio. 

Links partners

Province de Liège - Maison des Langues (BE) (Lead partner)

Universiteit Hasselt – Centrum Toegepaste Linguïstiek (BE)

Deutschsprachige Gemeinschaft (BE)

Zuyd Hogeschool (NL)

CommArt Int. nv (BE)

HEC- Ecole de gestion de l’Université de Liège (BE)

Hogeschool PXL (BE)

ROC Leeuwenborgh (NL)

Region Aachen – Zweckverband (DE)

regio iT gesellschaft für informationstechnologie mbh (DE)