Print deze pagina

Bureau Werk en Stage

Bureau Werk en Stage

Het doel van Bureau Werk en Stage is het beroepsonderwijs optimaal af te stemmen op de personeelsvoorziening in de diverse beroepssectoren.

Bureau Werk en Stage is hét centrale loket voor leerlingen en bedrijven. U kunt bij ons terecht met vragen, opmerkingen en alles wat te maken heeft met stage.

Bureau Werk en Stage vervult als intermediair met betrekking tot stage en leerwerkbanen een belangrijke functie; de huidige stagiairs zijn de werknemers van de toekomst. Bureau Werk en Stage is een centraal loket dat zorg draagt voor de informatievoorziening en verspreiding tussen onderwijs en het bedrijfsleven.

Bureau Werk & Stage Sector heeft een loketfunctie. Het is het aanspreekpunt voor leerlingen, docenten en bedrijven. Zij kunnen hier terecht met vragen en opmerkingen die gerelateerd zijn aan de stage. Een bedrijf kan zich hier aanmelden als stagebedrijf, een leerling kan er met vragen terecht en de docenten worden ondersteund in hun taak als stagebegeleider.

Daarnaast heeft Bureau Werk en Stage een kennisfunctie en deelt deze kennis actief met onderwijs en bedrijfsleven. Hiertoe zijn een aantal publicaties beschikbaar zoals o.a. het Servicehandboek BPV en het Servicedocument voor het Leerbedrijf.

Wat kan Bureau Werk & Stage betekenen voor de leerling:

 • Wanneer je vragen hebt over de stage. Bijv. Ik heb mijn POK (praktijkovereenkomst) nog niet ontvangen.
 • Ik wil een stage in het buitenland doen, waar moet ik allemaal aan denken.
 • Administratieve ondersteuning: Bureau Werk & Stage verzorgt de administratie rondom de stage, van het werven, aanvragen van erkenningen, bevestigen van de stage tot en met aan het maken van de POK.

Er zijn nog veel meer zaken waar je als leerling voor terecht kunt bij Bureau Werk & Stage. Loop gerust bij ons binnen en stel je vraag.

Wat kan Bureau Werk & Stage betekenen voor het bedrijf:

 • Zorgen voor een goede communicatie tussen bedrijfsleven en ROC.
 • Het organiseren van projecten als een girlzday, leermeesterbijeenkomst e.d.
 • Het organiseren van bedrijfsbezoeken en docentenstages.
 • Promotionele activiteiten ter bevordering van de instroom in techniek.
 • Informatievoorziening omtrent de stage, regel- en wetgeving
 • Aanmelden van een nieuw leerbedrijf bij de kenniscentra.
 • Administratieve afhandeling: bevestigingsbrieven over plaatsing stagiaire, enquête, POKS etc.

Kijk ook eens naar de informatie van de Jongeren Organisatie Beroepsonderwijs (JOB) in de Leerwerkwijzer BBL en Stagewijzer BOL.

Vooral naar school of vooral werken?

Veel van de opleidingen bij de ROC's kunnen op twee manieren gevolgd worden. We noemen dat "leerwegen". 

De twee leerwegen waar je uit kunt kiezen zijn de beroepsopleidende leerweg (BOL) en de beroepsbegeleidende leerweg (BBL).

Bij de BOL volg je dagonderwijs. Je komt 5 dagen per week naar school. Omdat je op school de theoretische kennis leer is het belangrijk dat je de praktijk tijdens je stage leert. Tijdens de stage werk je aan je beroepshouding, maak je kennis met het bedrijfsleven en kun je de theorie in praktijk brengen. 

Minimaal 20% van de totale opleidingsduur vindt plaats bij het stagebedrijf met een uitloop tot 40%. Bij bijvoorbeeld de niveau 4 opleiding die 4 jaar duurt, ga je ieder leerjaar minimaal 10 weken op stage. 

Bij de BBL combineer je werken met leren. Je werkt meestal 4 dagen bij een bedrijf en komt 1 dag per week naar school. Belangrijk is wel dat het bedrijf waar je gaat werken erkend is voor de opleiding die je volgt. Klik hier voor meer informatie over erkenningen. Je hebt dus enerzijds een arbeidsovereenkomst met een bedrijf en anderzijds een praktijkovereenkomst met school.

Erkenning leerbedrijf

Bedrijven die stagiaires aannemen of BBL'ers in dienst hebben, moeten een erkend leerbedrijf zijn.

Een erkend leerbedrijf weet wat van hen verwacht wordt als een leerling de opleiding bij het bedrijf volgt. Om een erkend leerbedrijf te zijn moet er een praktijkbegeleider zijn die de leerling tijdens de stage/werk kan begeleiden. 

Wanneer een leerbedrijf nog niet erkend is voor een bepaalde opleiding, kan deze erkenning bij het kenniscentrum worden aangevraagd. Een bedrijf kan zelf met het kenniscentrum contact opnemen. Maar vaak wordt een en ander in gang gezet via Bureau Werk & Stage.

Wanneer Bureau Werk & Stage bij het Kenniscentrum een verzoek voor erkenning indient, wordt er door het Kenniscentrum vrijblijvend een afspraak gemaakt. Het kenniscentrum zal tijdens deze afspraak toetsen of er voldoende mogelijkheden zijn voor het opleiden van een leerling binnen de organisatie. Het is van belang dat de werkzaamheden die door de stagiaire/werknemer worden uitgeoefend aansluiten bij de opleiding.

Wanneer u hier klikt komt u uit op de website waar handige links staan vermeld. Hier vindt u ook de links van de verschillende kenniscentra.

Financiële Regelingen / Subsidies

Wanneer een bedrijf een leerling een leerwerkplek aanbiedt, komen zij in aanmerking voor een financiële tegemoetkoming in het kader van de Wet Vermindering Afdracht (WVA).

Deze tegemoetkoming kan oplopen tot € 5.500,- per leerling per kalenderjaar.
Een werkgever die een leerwerkplek aanbiedt in het kader van een bbl-opleiding (niveau 1t/m 4), ontvangt maximaal € 2.500,- WVA.

Voor de WVA-startkwalificatie (indien een leerling nog niet beschikt over een afgeronde mbo-opleiding op niveau 2, Havo- of Vwo-diploma) staat een bedrag van maximaal € 3.000,-. Voorwaarde voor de WVA-startkwalificatie is dat de leerling die een leerwerkplek wordt aangeboden als werkzoekende staat ingeschreven bij het CWI (Centrum voor Werk en Inkomen) en bij het bedrijf wordt opgeleid voor een startkwalificatie. 

Voor meer informatie hieromtrent, kunt u kijken op: www.belastingdienst.nl of www.werk.nl

BPV en wettelijke aansprakelijkheid

"Een ongeluk zit in een klein hoekje". 

Ook tijdens de stage of het werken kan het zijn dat er schade of een ongeval gebeurt.
De stage biedende organisatie is aansprakelijk en verantwoordelijk voor het doen en laten van een stagiair, tenzij er sprake is van opzet of bewust roekeloosheid. Het bedrijf moet er dan ook voor zorgen dat zij een WA-verzekering afgesloten hebben, net zoals zij dat hebben voor hun reguliere werknemers en bijvoorbeeld uitzendkrachten.

Het is wettelijk niet toegestaan dat een leerbedrijf in een praktijkovereenkomst een bepaling opneemt waarmee het aansprakelijkheid uitsluit. Als een leerbedrijf dit toch doet, dan moeten de stagiair en de onderwijsinstelling de praktijkovereenkomst niet tekenen. Het leerbedrijf is aansprakelijk, de stagiair hoeft niet aan te tonen dat het ongeval niet door zijn schuld is gebeurd.

Ten aanzien van de aansprakelijkheid bepaalt het Burgerlijk Wetboek (art. 7:658 lid 2 “bescherming tegen gevaar”) dat de werkgever, behalve bij opzet of bewuste roekeloosheid, aansprakelijk is voor alle ontstane schade die de stagiaire/werknemer in de uitoefening van werkzaamheden lijdt. Lid 3 van artikel 7:658 geeft aan, dat hiervan niet kan worden afgeweken. In artikel 1 worden de maatregelen genoemd, die van de stagiair/werknemer redelijkerwijs verwacht mogen worden om te voorkomen, dat een stagiair/werknemer in uitoefening van zijn werkzaamheden schade lijdt.

In artikel BW 6:170 “ondergeschikten” is geregeld, dat voor schade toegebracht aan derden door een fout van de ondergeschikte, is degene in wiens dienst de ondergeschikte zijn taak vervult aansprakelijk. Leerlingen vallen in de categorie ondergeschikten.

Ongevallen dienen ten alle tijden gemeld te worden bij het Bureau Werk & Stage van uw ROC. In de meeste gevallen zal de verzekering van de stage biedende organisatie de zaken moeten afhandelen.

Wat te doen bij ziekte en verlof?

Het is ontzettend belangrijk dat je goed communiceert naar het stagebedrijf. Als je ziek bent, maar ook als je verlof wilt aanvragen. 

Als je ziek bent, meld je dan ruim voor aanvang van werktijd ziek bij het stagebedrijf of de praktijkbegeleider van het bedrijf. Mocht je niemand kunnen bereiken, maar wel een voicemailbericht achter kunnen laten, doe dit dan. Probeer het na een half uurtje nog een keer totdat je iemand hebt gesproken die de boodschap kan doorgeven aan jouw praktijkbegeleider van het bedrijf. Het is vervelend als een bedrijf op jou wacht en je komt niet opdagen.

Zorg er ook altijd voor dat je Bureau Werk & Stage informeert dat je ziek bent.
Tijdens de stage wordt de leerling gezien als een volwaardige medewerker. Het is dus niet vanzelfsprekend dat je tijdens schoolvakanties bent. Dit is per ROC anders geregeld. Wil je graag weten hoe het op jouw school geregeld is, klik dan bovenaan op deze pagina op de button van jouw school. Of informeer bij je eigen Bureau Werk & Stage. 

Praktijkovereenkomst

Of je nu een BOL-leerling bent (5 dagen per week naar school gaat) of een BBL-leerling (4 dagen werkt en 1 dag naar school gaat), zodra je stage loopt of werkt, wordt er een PraktijkOvereenKomst (POK) aangemaakt.

De POK legt bepaalde zaken vast die betrekking hebben op de stage of het werken/leren. 

Leerlingen die stage gaan lopen (BOL) krijgen een POK in drievoud. Deze POK is meestal voor een bepaalde periode afgesloten en dient door de leerling, het bedrijf en de school ondertekend te worden. 

Leerlingen die 4 dagen werken en 1 dag in de week naar school gaan (BBL), krijgen ook een POK in drievoud. Deze POK is meestal voor de gehele duur van de opleiding en dient door de leerling, het bedrijf en de school ondertekend te worden. Belangrijk is dat het bedrijf waar de leerling gaat werken erkend is voor de opleiding die de leerling volgt. Voor meer informatie hierover kunt u hier klikken

Bedrijven die een BBL-leerling in dienst hebben kunnen hierover een subsidie ontvangen. Om in aanmerking te kunnen komen voor deze subsidie is er wel een volledig ondertekende POK nodig. Het is dus van groot belang dat het proces van ondertekening van de POK soepel en snel verloopt. Pas wanneer alle partijen de POK hebben ondertekend kan de subsidie worden aangevraagd. Voor meer informatie over het aanvragen van de subsidie kun u hier klikken.

Wat moet ik doen als ik schade heb veroorzaakt bij mijn stagebedrijf?

Het is uiteraard van belang dat je op de werkplek voorzichtig omgaat met de spullen en apparatuur/machines ter plekke. Toch kan het voorkomen dat je door jouw schuld schade hebt veroorzaakt. Meldt dit zo snel mogelijk bij het bedrijf waar je stage loopt en bij Bureau Werk & Stage van jouw ROC. Het uitgangspunt is dat het bedrijf waar je stage loopt verantwoordelijk voor jou is en het bedrijf haar WA-verzekering hiervoor kan aanspreken. Het kan voorkomen dat je je eigen WA-verzekering moet aanspreken. Van belang is in ieder geval dat je de schade zo snel mogelijk meldt bij het bedrijf en bij jouw ROC! Kijk goed naar de regels van je ROC. Het is bijvoorbeeld niet toegestaan dat je in auto's van het stagebedrijf mag rijden!

Waar kan ik terecht als ik op zoek ben naar een stageplaats?

Wanneer je op zoek bent naar een stageplaats binnen een van de secoren, kun je contact opnemen met één van de vijf Bureaus Werk & Stage van de ROC waar je je opleiding volgt. Bureau Werk & Stage geeft je meer informatie over het verkrijgen van een stageplaats. 

Kijk voor de contactgegevens op ‘Aanmelden van stageplaatsen’

Ik heb zelf een stagebedrijf gevonden, mag dat?

Ja, het is in principe toegestaan om zelf een stageplaats te vinden. Echter niet ieder bedrijf mag zomaar een leerling stage laten lopen. Het bedrijf waar je stage wilt lopen dient "geaccrediteerd" te zijn. Dat wil zeggen dat het bedrijf door het kenniscentrum van de branche erkend moet zijn als stagebedrijf. Wanneer je wilt weten of een bedrijf erkend is door het kenniscentrum, neem dan contact op met het Bureau Werk & Stage van jouw ROC. Voor de contactgegevens verwijzen we je naar vraag 2 van de FAQ. 
Het kan natuurlijk voorkomen dat het bedrijf niet erkend blijkt te zijn. Bureau Werk & Stage kan dan aan het kenniscentrum vragen om het bedrijf te bezoeken en indien mogelijk te gaan erkennen als stagebedrijf.

Wanneer je zelf een plek gevonden hebt zal het daarnaast niet in alle gevallen zo zijn dat je daar ook mag gaan stagelopen, ook als het bedrijf wel is geaccrediteerd. Er dient altijd overleg en afstemming te zijn met het Bureau Werk & Stage van jouw ROC en/of de docenten van de afdeling.

Moet ik op sollicitatiegesprek voordat de stage begint en wat moet ik dan meenemen?

Wanneer er een stagebedrijf voor je gevonden is, moet je op "sollicitatiegesprek bij het bedrijf voor de stage begint. Je neemt eerst telefonisch contact op met je contactpersoon bij het bedrijf en maakt een afspraak om op gesprek te gaan. Door dit gesprek krijgt het bedrijf een indruk van jou en worden er afspraken gemaakt over de invulling van je stage. Ter voorbereiding van dat gesprek moet je een aantal dingen doen: 

 1. Tijdens het gesprek zal er door het bedrijf worden gevraagd naar je "CV" (Curriculum Vitae). Je CV moet je zelf van tevoren opstellen. In je CV staan een aantal dingen, zoals je persoonsgegeven, welke opleidingen je doet of hebt gedaan, talenkennis en dergelijke, maar ook je hobby's. Door middel van je CV kan het bedrijf zich een beeld vormen van jouw kunnen. Tips om een CV op te stellen vindt je bijvoorbeeld op www.stagemarkt.nl Zorg ervoor dat je CV er netjes uitziek, want dit is jouw visitekaartje. Neem altijd een papieren versie van je CV mee naar het gesprek. 
 2. Neem je identiteitsbewijs (paspoort of id-kaart) mee. Zorg er ook voor dat je tijdens het gesprek een kopie van je identiteitsbewijs bij je hebt om achter te laten bij het bedrijf wanneer daar om gevraagd wordt. 
 3. Bereid je voor op het gesprek door informatie over het bedrijf op te zoeken op bijvoorbeeld de website van het bedrijf. Probeer voor het gesprek bijvoorbeeld te weten wat het bedrijf precies doet. 
 4. Neem tenslotte een goede dosis motivatie en een goed humeur mee.
Tijdens mijn stage gaat het niet zo goed. Wat kan ik doen?

Het kan voorkomen dat je stage niet zo lekker loopt. Misschien voel je je niet op je gemak bij het bedrijf, vind je je werkzaamheden te licht of te zwaar of zit je zelf even niet zo lekker in je vel. Wat kun je dan doen?

Bespreek dit ten eerste met je stagebegeleider op het bedrijf waar je stage loopt. Je stagebegeleider kan bijvoorbeeld je werkzaamheden e.d. aanpassen.

Wanneer dit niet zorgt voor een oplossing, dan wend je je tot je begeleider van school. De begeleider van school zal samen met jou en de begeleider van het bedrijf een gesprek voeren over de reden waarom je stage niet goed loopt en er zal worden gezocht naar een passende oplossing. 

Het is in ieder geval belangrijk dat je erover praat dat je stage niet goed verloopt. Alleen dan kan er iets aan worden gedaan!

Wie beoordeelt mijn stage?

Je stage wordt uiteraard beoordeeld. Dit wordt gedaan door je begeleider van school en je begeleider van het bedrijf. De manier van beoordeling verschilt natuurlijk per opleidingsrichting, maar tijdens je stage moet je opdrachten uitvoeren. Dit kunnen opdrachten binnen het bedrijf zijn, maar ook (schriftelijke) opdrachten vanuit school. Tijdens en aan het einde van je stage wordt bekeken hoe je deze opdrachten hebt ingevoerd, maar ook je werkhouding is van belang (bijvoorbeeld hoe was je inzet en motivatie, kwam je wel een te laat, e.d.) 
Het ROC is ten aanzien van de beoordeling altijd eindverantwoordelijke, dit is bij wet zo geregeld.

Ik ben ziek tijdens mijn stage of ik heb buitengewoon verlof nodig. Wat moet ik doen?

Wanneer de stage begint, wordt bij het bedrijf uitgelegd op welke manier je je moet ziekmelden bij het bedrijf. Meld je dan ook op deze manier ziek bij het bedrijf. 
Ook moet je de ROC op de hoogte stellen dat je ziek bent. Neem hierover contact op met jouw ROC om dit volgens hun procedure te doen.

Wanneer je weer beter bent, meldt je dan voordat je weer begint met je stage bij het bedrijf en bij de ROC weer beter volgens de geldende procedures.

In bijzondere gevallen (bijvoorbeeld een bruiloft, medisch onderzoek e.d.) heb je recht op bijzonder verlof. Dit moet je indien mogelijk ruim van te voren melden bij het bedrijf en bij de ROC, net zoals je dit doet bij een ziekmelding. Hierbij is wel het verschil dat de begeleider van het bedrijf en de begeleider van de ROC je toestemming moeten geven voor het verlof.

Aanmelden van stageplaatsen & stageformulieren

Voor het aanmelden van stageplaatsen kunt u terecht bij onderstaande contactpersonen. Zij handelen uw aanvraag af.

Teams

Contactgegevens

CUvV

Ron Eijkenboom

r.eijkenboom@leeuwenborgh.nl

Veva, Beveiliging, Sport en Bewegen (cios) niv.2

Sport en Bewegen (Cios) niv.3

Sport en Bewegen (Cios) niv.4

Uiterlijke Verzorging

Economie

Maastricht
Ellen v.d. Heuvel
e.vdheuvel@leeuwenborgh.nl

Sittard
Bernadette Hermans
b.hermans@leeuwenborgh.nl

Juridisch, Logistiek

ICT

Commercieel en Financiele dienstverlening

Financiele, administratieve en secretariele beroepen

Handel

Toerisme

Educatie

Entreeopleidingen

Bureau Werk & Stage

BPV - Informatie stageperiode en acquisitie Maastricht

BPV- Coördinator Leren@Werk Heer

Maril Kleikers
m.kleikers@leeuwenborgh.nl

06-57797578

BPV - Informatie stageperiode en acquisitie Maastricht

BPV- Coördinator Leren@Werk Centre ceramique

Marion Oligschläger
m.oligschlager@leeuwenborgh.nl

06-39254120

BPV - Informatie stageperiode en acquisitie Sittard

BPV- Coördinator Leren@Werk Sittard

Karin Leinders
l.leinders@leeuwenborgh.nl

06-50939706
Bureau Werk & Stage Informatie & Administratie Karin Masius
k.masius@leeuwenborgh.nl

088-0015422

Techniek

Bob Daniels
b.daniels@leeuwenborgh.nl

Procestechniek BOL/BBl

Bouwkunde BOL/BBL Nuth

Electro BOL/BBL 2-3 Sittard

Electro BOL 2-3-4 Maastricht

Fijnmechanica

Maintenance

Werktuigbouwkunde BOL 4

Luchtvaartonderhoudtechniek

Laboratoriumtechniek

Zorg & Welzijn en Haarverzorging

Maatschappelijke Zorg

Taken van de stagiair van de opleiding Maatschappelijke Zorg (niveau 3 & 4)

Informatie stageperiode & contactgegevens

Stage opgaveformulier Maatschappelijke Zorg

Sittard
Dia Hamstra
088-0015000 / 06-28354589
d.hamstra@leeuwenborgh.nl

Maastricht
Martin Sijstermans
088-0015687 / 06-36055722
m.sijstermans@leeuwenborgh.nl

Pedagogisch medewerker + Onderwijsassistent

Taken van de stagiair van de opleiding Pedagogisch medewerker & Onderwijsassistent

Informatie stageperiode & contactgegevens

Stage opgaveformulier Pedagogisch medewerker & Onderwijsassistent

Pedagogisch Werk

Sittard
Henny Arts
088-0015696 / 06-28534639

h.arts-vandenhoogen@leeuwenborgh.nl


Maastricht
Martine de Vries
088-0015670

m.devries@leeuwenborgh.nlOnderwijsassistent

Sittard
Jolien Lempers
088-0015000 / 06-28535045
j.lempers@leeuwenborgh.nl

Rhodé Braun-Packbier
088-0015000 / 06-28535159
r.braun-packbier@leeuwenborgh.nl

Maastricht
Petra van der Veen
088-0015690 / 06-38314870

p.vanderveen@leeuwenborgh.nl

Helpende

Taken van de stagiair van de opleiding Helpende

Informatie stageperiode & contactgegevens

Stage opgaveformulier Helpende

Sittard
Miriam Haesen
088-0015517 / 06-28535183
m.haesen@leeuwenborgh.nl

Maastricht
Tuba Ebrahim
088-0015564 / 06-28534693
t.ebrahim@leeuwenborgh.nl

VerpleegkundigeMirjam Sampers
088-0015456 / 06-29489784

m.sampers@leeuwenborgh.nl

Verzorgende IG / Certificeerbare eenheid


Ria Rohof
088-0015456

r.rohof-husken@leeuwenborgh.nl

Haarverzorging

Paulette Gijsen
088-0015579
p.gijsen@leeuwenborgh.nl

Laura Donners
088-0015636 / 06-23262755
l.donners@leeuwenborgh.nl

Algemeen e-mailadres:
info-haarverzorging@leeuwenborgh.nl

BPV Monitor

Met de BPV Monitor meten beroepsonderwijs en bedrijfsleven doorlopend de kwaliteit van de beroepspraktijkvorming (bpv). Dat gebeurt door aan het einde van een bpv-periode vragen te stellen aan de praktijkopleider of contactpersoon bpv van het leerbedrijf en de student. Met de antwoorden brengt SBB de kwaliteit van stages en leerbanen in kaart per beroepsopleiding, school en sector. Het invullen van de enquête duurt tussen de 5 en 10 minuten.


Lees hier meer over de BPV Monitor