Print deze pagina

Aansprakelijkheidsverdeling POK

Overzicht aansprakelijkheidsverdeling

Het is onmogelijk om voor alle denkbare situaties aan te geven wie aansprakelijk is/zijn voor schade die een deelnemer tijdens de beroepspraktijkvorming oploopt of toebrengt. Daarvoor is er een te grote diversiteit aan contractbepalingen. Hieronder volgt een overzicht van wat er op het gebied van aansprakelijkheid is geregeld voor de verschillende partijen.

Aansprakelijkheid stage biedende organisatie

Regel (artikel 7:658, tweede lid, Burgerlijk Wetboek): een werkgever (hierna tenoemen: organisatie) is aansprakelijk voor schade die een werknemer in de uitoefeningvan zijn werkzaamheden lijdt, tenzij hij aantoont dat hij aan zijn zorgverplichtingenten aanzien van de arbeid en de werkplek heeft voldaan of deschade in belangrijke mate het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheidvan de werknemer. Deze regel geldt ook ten aanzien van stagiairs (hierna tenoemen: deelnemers).

Ook voor schade die een deelnemer ondervindt door een fout van een collega,is de organisatie in beginsel aansprakelijk. Het is dus niet mogelijk dat een organisatieeen bepaling in een praktijkovereenkomst opneemt, waarin hij bijvoorbaat alle aansprakelijkheid uitsluit; dit zou onwettig zijn en dus geen rechtskrachthebben.

Wat wel en wat niet onder de zorgverplichtingen van de organisatie valt, is tevinden in de jurisprudentie hierover.Als de organisatie niet op grond van deze regel aansprakelijk kan worden gesteld,kan dit in sommige gevallen wel op grond van de bepaling over goedwerkgeverschap en goed werknemerschap (artikel 7:611 BW) worden gedaan.Ook is het in sommige gevallen mogelijk een vordering op grond van onrechtmatigedaad (artikel 6:162 BW) in te stellen.

Verzekering: organisaties hebben over het algemeen een Aansprakelijkheidsverzekeringbedrijven. In de polisvoorwaarde is meestal een bepaling opgenomendie regelt dat schade niet wordt vergoed wanneer een slachtoffer op basisvan een andere verzekering zijn/haar schade vergoed krijgt.

Aansprakelijkheid onderwijsinstelling

Regel (artikel 6:170 BW): onderwijsinstellingen/besturen zijn aansprakelijk voorschade die aan een derde (een deelnemer, ook als deze stage loopt) wordt toegebrachtdoor een fout die een ondergeschikte (bijvoorbeeld een leerkracht) inde uitoefening van zijn taak heeft gemaakt. Er moet dus sprake zijn van een fout(een toerekenbare onrechtmatige daad) van de ondergeschikte, er moet sprakezijn van ondergeschiktheid én er moet een functioneel verband bestaan tussende opgedragen werkzaamheden en de fout van de ondergeschikte. Bijvoorbeeldde situatie dat een leerkracht aantoonbaar tekort is geschoten in zijn taak vanonderwijsbegeleider door het verstrekken van onjuiste informatie aan de organisatieover de kennis en vaardigheden van de deelnemer.In dergelijke gevallen kan een deelnemer naast of in plaats van de organisatieServicedocument Stages in het mbo, december 2009 21de onderwijsinstelling aansprakelijk stellen.

Verzekering: onderwijsinstellingen hebben over het algemeen een Aansprakelijkheidsverzekering onderwijsinstellingen. Vaak keert de verzekering pas uitwanneer de onderwijsinstelling geheel of gedeeltelijk aansprakelijk moet wordengeacht voor de toegebrachte schade. Als de stage biedende organisatie volledigaansprakelijk is, wordt niet uitgekeerd aan de onderwijsinstelling. In sommigepolissen is de verzekering voor deelnemers beperkt tot stages van bijvoorbeeldmaximaal 15 dagen.

Aansprakelijkheid stage biedende organisatie en onderwijsinstelling

Het hangt van de omstandigheden van de concrete schadesituatie af of de organisatiedan wel de onderwijsinstelling dan wel beide tezamen aansprakelijkzijn voor de schade die een deelnemer lijdt. Als (verzekeraars van) partijen onderlingniet tot een oplossing kunnen komen, kan de aansprakelijkheidsvraagaan de rechter worden voorgelegd. Die toetst de verantwoordelijkheid van debetrokken partijen: zorgplicht van de organisatie, fout van (een ondergeschiktevan) de (leiding van de) onderwijsinstelling en eventuele opzet of bewuste roekeloosheidvan de deelnemer.

Aansprakelijkheid in relatie tot aanspraken op grond van Wajong

Genoemde aansprakelijkheidsregels zijn ook van toepassing op deelnemers dieeen beroep kunnen doen op de Wajong indien zij door een schadevoorval (wederom)arbeidsongeschikt raken. Op grond van artikel 60 Wajong houdt de rechterbij vaststelling van een schadevergoeding aan een jonggehandicapte rekeningmet diens aanspraken op grond van de Wajong. Op grond van artikel 61Wajong heeft UWV tot op zekere hoogte recht op grond van de Wajong.Aansprakelijkheid en verzekering beleggen bij onderwijsinstellingenZoals uit bovenstaande informatie blijkt, zullen organisaties in bepaalde gevallenaansprakelijk gesteld kunnen worden voor schade die een deelnemer oploopttijdens zijn stage en kunnen zij die aansprakelijkheid niet uitsluiten.