Print deze pagina
Info-AVG.png#asset:5938

Bescherm de privacy van studenten en collega’s

Sinds 25 mei 2018 is de Algemene Verordening Gegevensbescherming van toepassing. Dit is een nieuwe Europese richtlijn, waarin staat hoe je met persoonsgegevens moet omgaan. Privacy beschermen en zorgvuldigheid zijn daarbij de uitgangspunten. Op deze webpagina leggen we uit wat dit voor jou als medewerker en voor studenten betekent.

Meld datalek

Wat zijn persoonsgegevens?

Alle informatie die direct over iemand gaat of naar een persoon te herleiden is. Er zijn twee soorten persoonsgegevens:

 • algemene persoonsgegevens, zoals naam en adres;
 • bijzondere persoonsgegevens, bijvoorbeeld over gezondheid, ras, of geaardheid.

Wat houdt de AVG in?

computer.png#asset:5896

In de AVG staat dat je niet zomaar persoonsgegevens mag verwerken. 

'Verwerken' is daarbij een breed begrip: denk aan het verwerken van gegevens in leerlingvolgsystemen, het opslaan van gegevens op je computer en het verwijderen van gegevens bij het verlaten van de organisatie. Zo gelden er nog meer rechten en plichten. We zetten ze voor je op een rijtje:

Deze rechten hebben medewerkers én studenten

 • Recht op het geven van toestemming voor de verwerking van gegevens én op het intrekken van deze toestemming. Je mag bijvoorbeeld niet zonder toestemming foto's van iemand op de website of op social media zetten. 
 • Recht op inzage, correctie en verwijdering van gegevens als deze niet nodig zijn voor het voltooien van de opleiding en het uitreiken van een diploma. 
 • Bij het ontwikkelen van systemen en procedures wordt al rekening gehouden met privacy, zodat:
  • persoonsgegevens alleen worden verzameld met een vooraf vastgesteld en concreet doel (doelbepaling);
  • persoonsgegevens alleen worden verwerkt voor dat gestelde doel (doelbinding);
  • persoonsgegevens alleen worden verzameld op basis van een geldende grondslag, zoals toestemming van de betreffende persoon of een wettelijke verplichting (grondslag);
  • persoonsgegevens die verwerkt worden ook echt nodig en relevant zijn om het doel te bereiken (dataminimalisatie);
  • de betrokkene (student en/of zijn ouders) vooraf duidelijk is geïnformeerd over welke informatie verwerkt wordt en met welk doel. Zij zijn op de hoogte van hun rechten op dit gebied (transparantie);
  • de juiste persoonsgegevens op de juiste plaats en op het juiste moment beschikbaar zijn. Onjuiste gegevens worden op tijd gerectificeerd of gewist.
 • Privacy Reglement AVG medewerkers
 • Privacy Reglement AVG studenten

En dit zijn de plichten!

 • Meldplicht datalekken: Als medewerker (of student) ben je je bewust van mogelijke datalekken én hoe je deze kunt voorkomen. Een datalek is een beveiligingsincident waarbij persoonsgegevens verloren zijn gegaan. Denk aan een verloren of gestolen telefoon, computer, USB-stick of een fysieke map met namen en adressen. Vind je toch een datalek? Meld het dan! Vul het formulier Melding Datalek in dat je vindt op Fronter of via onderstaande link:
  Meld Datalek
 • Verwerkersovereenkomsten: Werk je met een externe partij die structureel geautomatiseerd persoonsgegevens voor jou verwerkt? Dan moet je een verwerkersovereenkomst opstellen om de veiligheid van de informatiebeveiliging en privacy van betrokkenen zeker te stellen. 

Veelgestelde vragen

Wat is de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG)?

De Algemene Verordening Gegevensbescherming vervangt vanaf 25 mei 2018 de Nederlandse wet, Wet Bescherming Persoonsgegevens. Vanaf die datum geldt dezelfde privacywetgeving in de gehele Europese Unie (EU).

Wat verandert er binnen ROC Leeuwenborgh door de AVG?

De AVG zorgt voor aanvullende rechten (voor de medewerkers en deelnemers) en plichten (voor de medewerkers).

Wat zijn die aanvullende rechten en plichten?
 • Er dient toestemming te worden gevraagd voor het delen van persoonsgegevens.
 • Persoonsgegevens kunnen worden opgevraagd, gecorrigeerd en verwijderd.
 • Er is recht op dataportabiliteit, wat betekent dat gegevens overgedragen moeten kunnen worden.
 • Er moet goed gekeken worden naar de vijf vuistregels van privacy by design. Dit is dataminimalisatie, doelbinding en doelbepaling, transparantie, grondslag en dataintegriteit.
Privacy by design, wat houden deze vijf vuistregels in?

Ga altijd uit van deze 5 vuistregels bij het verzamelen van gegevens:

 1. Er moet sprake zijn van doelbepaling en doelbinding: Persoonsgegevens worden altijd verzameld met een vooraf vastgesteld en concreet doel. Deze persoonsgegevens mogen alleen worden verwerkt om dat vastgestelde doel te bereiken (doelbinding).
 2. Data-integriteit: De school zorgt er voor dat bij verwerkingen, die door of namens de school of schoolbestuur worden uitgevoerd, de juiste persoonsgegevens op het juiste moment op de juiste plaats beschikbaar zijn. Onjuiste gegevens worden op tijd gerectificeerd of gewist.
 3. Er moet een grondslag zijn voor de verwerking: er moet minimaal een wettelijke grond zijn voor de verwerking zoals toestemming, overeenkomst, de wet, publiekrechtelijke taak, vitaal belang van de betrokkene, of gerechtvaardigd belang.
 4. Dataminimalisatie: de persoonsgegevens die de school verwerkt moeten redelijkerwijs nodig zijn om het doel te bereiken. De gegevens moeten in verhouding staan tot het doel (‘proportioneel’) en het doel kan niet met minder dan deze verzamelde gegevens worden bereikt (‘subsidiair’).
 5. Transparantie: De betrokkene (dus: de leerling en/of zijn ouders) is vooraf in begrijpelijke taal geïnformeerd over wat er precies aan informatie wordt verwerkt en wat het doel daarvan is.
Is er een voorbeeld van de grondslagen?

Foto's mogen door medewerkers van ROC Leeuwenborgh op social media worden geplaatst nadat schriftelijk toestemming is gegeven door de deelnemer.

Welke gegevens mag de school uitwisselen met het stagebedrijf?

Het gaat hier om twee mogelijke situaties: de BBL en de BOL. BOL: De stage is een onderdeel van de opleiding. Het is voor het BPV-bedrijf noodzakelijk om toegang te krijgen tot NAW-gegevens en de studieresultaten van de student En tot enkele andere gegevens die noodzakelijk zijn voor het succesvol starten of afronden van de stage, zoals bijvoorbeeld de verklaring van de school dat de student een VOG, inentingen of bepaalde diploma’s heeft gehaald. De school mag enkel deze gegevens uitwisselen. Dit is expliciet opgenomen in de stageovereenkomst. BBL: Hier is de student een werknemer van het stagebedrijf. De werkgever betaalt vaak en is onderdeel van de POK. Hierdoor is het voor de werkgever van belang om informatie te krijgen over en omgekeerd: studieresultaten op school, aan- en afwezigheidsregistratie op school, en studievoortgang. In dit geval is de grondslag dus de uitvoering van de OOK/ Pok waarin bovenstaande expliciet is opgenomen.

Welke data mag een instelling met een leerplicht ambtenaar delen en mag een school de leerplichtambtenaar toegang geven tot het studentregistratiesysteem (met aanwezigheidsregistratie)? 

Leerplichtambtenaren hebben een wettelijk recht op informatie. Daarbij gaat het vooral om verzuim. Belangrijk uitgangspunt bij het delen van informatie is of de wet iets regelt (ja, de Leerplichtwet), en dataminimalisatie. Een leerplichtambtenaar heeft alleen recht op die informatie die hij/zij strikt noodzakelijk nodig heeft voor de uitoefening van zijn werk. Het geven van een account (toegang tot de gehele administratie) komt daar niet meer overeen. Een leerplichtambtenaar hoeft niet te zien dat een voorbeeldige leerling één uur mist. Het is nog altijd de school die bepaalt welke leerlingen met de leerplichtambtenaar besproken moeten worden.

Wat misschien wel mogelijk is, is dat er een speciaal account is voor een leerplichtambtenaar. Intergrip kent wel zo’n rol voor een verzuimambtenaar. Dan is het misschien wel goed te controleren.

Een leerplichtambtenaar/RMC-ambtenaar mag geen andere persoonsgegevens verwerken dan:

1. A. naam, voornamen, voorletters, titulatuur, geslacht, geboortedatum, adres, postcode, woonplaats, telefoonnummer en soortgelijke voor communicatie benodigde gegevens van de leerplichtige;

2. B. een administratienummer dat geen andere informatie bevat dan bedoeld onder a;

3. C. nationaliteit en geboorteplaats;

4. D. gegevens als bedoeld onder a, van de ouders, voogden of verzorgers van de leerplichtige;

5. E. gegevens met betrekking tot de inschrijving of afschrijving van de leerplichtige;

6. F. gegevens ten aanzien van het schoolverloop, het schoolverzuim en van het beroep op een vrijstelling van de leerplicht;

7. G. andere dan de onder a tot en met f bedoelde gegevens waarvan de verwerking is vereist ingevolge of noodzakelijk is met het oog op de toepassing van de Leerplichtwet 1969 of een andere wet.

wachtwoord.png#asset:5904

Meer informatie

Heb je nog vragen over de AVG en de bescherming van persoonsgegevens? Stuur dan een e-mail naar IBP@leeuwenborgh.nl.